14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteforvaltningsloven § 58a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteforvaltningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58a Sagkyndige skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, som kan have betydning for told- og skatteforvaltningens kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

•••

Stk. 2 Såfremt anmodningen efter stk. 1 ikke efterkommes af den sagkyndige eller en tredjemand, som har regnskab m.v. i sin besiddelse, kan told- og skatteforvaltningen give påbud om, at materialet skal indsendes inden en fastsat frist, og give påbud om betaling af tvangsbøder fra fristens overskridelse, og indtil påbuddet efterkommes eller der udstedes et bødeforelæg for overtrædelse af § 60 a, stk. 1 eller 2, som følge af at påbuddet ikke efterkommes.

•••

Stk. 3 Der er udpantningsret for tvangsbøder efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til den sagkyndiges lokaler for at gennemgå regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, som kan have betydning for told- og skatteforvaltningens kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

•••

Stk. 5 Politiet yder om fornødent told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrollen efter stk. 4.

•••
profile photo
Profilside