14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej med bilag og supplementer.

  • 2) Farligt gods: Stoffer og genstande, som ifølge ADR og RID ikke, eller kun under visse betingelser må transporteres ad henholdsvis vej eller med jernbane.

  • 3) Hændelse: En begivenhed (som ikke er en ulykke), der indtræder under eller i forbindelse med transport af farligt gods på jernbane eller ad vej, og som kan have indflydelse på transportens sikkerhed og resultere i skade på person, skade på ejendom, skade på miljø eller brand, brækage, spild, udsivning af væske eller stråling eller andet tegn på, at godsets emballage er blevet beskadiget.

  • 4) RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane, der findes som bilag I til bilag C til konventionen om international jernbanebefordring (COTIF), med bilagene CIM og CIV.

  • 5) Sikkerhedsrådgiver: Enhver person, der i virksomheden skal udføre de opgaver og varetage de hverv, der er anført i underafsnit 1.8.3.3 i henholdsvis ADR og RID, og som er indehaver af et gyldigt bevis i henhold til §§ 10-11.

  • 6) Ulykke: En begivenhed, der indtræder under eller i forbindelse med transport af farligt gods på jernbane eller ad vej, når begivenheden resulterer i dødsfald, alvorlig skade på person eller større skade på ejendom eller miljø.

  • 7) Virksomhed: Enhver fysisk eller juridisk person, sammenslutning eller gruppe af personer, der arbejder med eller uden gevinst for øje, samt ethvert organ, herunder offentlige myndigheder.

•••
profile photo
Profilside