Serviceloven § 157a

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 22. januar 2024,
som ændret ved lov nr. 217 af 05. marts 2024 og lov nr. 329 af 09. april 2024

§§ 150-150 d, 157 a og 157 b i lov om social service, som affattet ved § 1 i lov nr. 560 af 29. maj 2018, ophæves den 31. december 2024, jf. § 2, nr. 1, og § 3, stk. 1, i lov nr. 823 af 7. maj 2021.
§ 157a

En registreringspligtig enhed, som undlader at afgive de krævede oplysninger efter § 150 a, stk. 1, undlader at registrere sig efter § 150 c, stk. 1, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 150 d, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan i forskrifter, der udstedes i medfør af § 150 b, stk. 2, og § 150 d, stk. 3, fastsætte bestemmelser om straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet