Serviceloven § 150b

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 22. januar 2024,
som ændret ved lov nr. 217 af 05. marts 2024 og lov nr. 329 af 09. april 2024

§§ 150-150 d, 157 a og 157 b i lov om social service, som affattet ved § 1 i lov nr. 560 af 29. maj 2018, ophæves den 31. december 2024, jf. § 2, nr. 1, og § 3, stk. 1, i lov nr. 823 af 7. maj 2021.
§ 150b

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsynsbesøg udført efter § 150, stk. 1. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynene efter § 150, stk. 1.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om offentliggørelse af tilsynsrapporter og sammenfatninger, jf. stk. 1. Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet