14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 43

Lov om social service paragraf 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 I tilfælde af ledighed skal kommunalbestyrelsen give en særlig supplerende ydelse til personer, der modtager hjælp efter § 42, i op til 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor ledigheden indtræffer. Betingelserne for udbetaling af ydelsen er, at personen

  • 1) er arbejdsløshedsforsikret,

  • 2) ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 3) ikke er selvforskyldt ledig,

  • 4) ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og

  • 5) ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal give den særlige supplerende ydelse uden hensyn til modtagerens og ægtefællens indtægts- og formueforhold.

•••

Stk. 3 Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste dagpengebeløb, jf. § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Ydelsen kan dog højst udbetales med et beløb, der udgør 90 pct. af personens arbejdsfortjeneste i det tidligere arbejde.

•••

Stk. 4 Den særlige supplerende ydelse nedsættes med det beløb, som den ansatte eventuelt modtager fra arbejdsgiveren eller fra Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af ansættelsen.

•••

Stk. 5 Kommunen skal indbetale ATP-bidrag af den særlige supplerende ydelse efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget. Social- og indenrigsministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte regler om bidragsbetaling. Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

•••

Henvisningen til ATP-lovens §17f, stk. 3 er fejlagtigt ikke blevet fjernet eller ændret, da §17f i ATP-loven blev ophævet den 16. juni 2011, jf. §1, nr. 1 og 2 i LOV nr 599 af 14/06/2011.

Stk. 6 Kommunen skal indbetale bidrag til den særlige pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til den særlige pensionsopsparing af den særlige supplerende ydelse. Social- og indenrigsministeren skal efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om bidragsbetaling og indberetning. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse. Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

•••
profile photo
Profilside