14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 131

Lov om social service paragraf 131

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1548 af 01. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§131 Familieretshusets afgørelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke
Familieretshuset træffer afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter § 129 eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt., efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Familieretshusets afgørelse skal træffes senest 2 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens indstilling.

•••

Stk. 2 Indstillingen skal indeholde en redegørelse for

  • 1) grundlaget for, at betingelserne i § 129 eller § 136 f, stk. 3, 2. pkt., anses for opfyldt,

  • 2) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne,

  • 3) den hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet,

  • 4) indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og

  • 5) personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen, herunder hvorvidt de klageberettigede efter § 134, stk. 3, kan tiltræde kommunalbestyrelsens indstilling.

•••

Stk. 3 En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, er berettiget til at klage over kommunalbestyrelsens afslag på at indstille til optagelse i særlige botilbud efter denne bestemmelse. Klagen kan indbringes for Familieretshuset, men ikke for anden administrativ klagemyndighed. Reglerne i §§ 66-69, § 70, 1. pkt., og § 74 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder anvendelse ved indbringelse af klager for Familieretshuset.

•••

Stk. 4 Har den pågældende ikke allerede en værge, skal kommunalbestyrelsen, når der indstilles til flytning, anmode Familieretshuset om at beskikke en værge efter værgemålsloven.

•••

Stk. 5 Kommunen kan om fornødent anmode om bistand af politiet til at gennemføre en afgørelse om flytning.

•••
profile photo
Profilside