Seniorjobloven § 9

Denne konsoliderede version af seniorjobloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om seniorjob

Lov nr. 1543 af 20. december 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015,
som ændret ved lov nr. 483 af 12. juni 2009, lov nr. 1540 af 21. december 2010, lov nr. 928 af 18. september 2012, lov nr. 1379 af 23. december 2012, lov nr. 493 af 21. maj 2013, lov nr. 1610 af 26. december 2013, lov nr. 395 af 02. maj 2016, lov nr. 624 af 08. juni 2016, lov nr. 551 af 07. maj 2019 og lov nr. 1642 af 19. november 2020

§ 9

Kompensationen i § 8 fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb fratrukket de arbejdsindtægter, som personen modtager i perioden med kompensation. Personen har pligt til at oplyse kommunen om sine arbejdsindtægter. Kompensationen udbetales månedsvis bagud.

Stk. 2 Kompensationen reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 3 og 4.

Stk. 3 Ved den årlige regulering, jf. stk. 2, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 4.

Stk. 4 For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

Stk. 5 Fradraget i kompensationen som følge af arbejdsindtægter sker i forhold til den arbejdstid, som den pågældende har i arbejdet. For personer, der ikke har en dokumenterbar arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den til enhver tid gældende omregningssats, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 6 Kompensationen nedsættes med det beløb, som den pågældende eventuelt modtager fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med ophør af ansættelsen.

Stk. 7 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregning af kompensationen, herunder regler om fradrag i kompensationen. Bekendtgørelse om seniorjob