Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 30

Acontoskatteordning – obligatorisk for visse selskaber mv.

- Side 1362 -

...sambeskattede selskaber i tilfælde, hvor to eller flere selskaber mv. sambeskattes, og et eller flere af disse selskaber mv. er omfattet af acontoskatteordningen, jf. SEL § 30 A, stk. 7. Endelig kan skatteministeren i visse tilfælde af restance med indkomstskat bestemme, at et selskab skal overgå til acontoskatteordningen, jf. SEL § 30, stk. 6, sidste pkt.

Læs på JurabibliotekSelskaber omfattet af acontoskatteordningen

- Side 1364 -

...jf. SEL § 29 B, stk. 13. Morarenter, der skal erlægges ved for sen betaling, jf. SEL § 30, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen i medfør af LL § 17 A, ligesom renter, der gives ved tilbagebetaling af for meget betalt skat, jf. SEL § 30, stk. 4, er skattefri i medfør af KSL § 23, som også gælder for selskabers indkomstskat, jf. SEL § 8, stk. 1.

Læs på JurabibliotekSelskaber uden for acontoskatteordningen

- Side 1365 -

...efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Ud over indkomstskatten betales restskattetillæg som nævnt under 2.4.2, jf. SEL § 30 A, stk. 1. I øvrigt finder reglerne i SEL § 30 tilsvarende anvendelse ved betaling af indkomstskat og tillæg.

Læs på JurabibliotekOpløsning mv.

- Side 1366 -

Efter SEL § 30, stk. 3, forfalder restskat, der pålignes for det afsluttende indkomstår, til betaling den 1. i den måned, der følger efter meddelelse om ansættelsen. Tilsvarende gælder evt. uforfalden restskat for det nærmest forudgående indkomstår.

Læs på Jurabibliotek