Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 30

Skatteindbetaling og -opkrævning

- Side 72 -

...gennemsnittet af de seneste tre års indkomstskat. Acontoskatten betales i to rater, og der kan herudover frivilligt betales yderligere acontoskat. Reglerne om selskabers skatteindbetaling, herunder acontoskatteordningen, findes i SEL §§ 29 A-30 C. Reglerne finder også anvendelse på fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven, jf. FBL § 15, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek