Bøger, som nævner Selskabsloven § 66

6.1.5. Aktier og anparter som værdipapirer

- Side 234 -

...anparter kan udstedes som omsætningspapirer, for hvilke der kan – men ikke behøver at – udstedes ejerbeviser, jf. SL § 60 og foran. SL §§ 65 og 66 indeholder de tingsretlige regler om overdragelse af kapitalandele. Bestemmelserne sondrer efter, om der er udstedt ejerbeviser (eller om kapitalbeviserne er udstedt gennem en værdipapircentral) eller ej.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 235 -

At ejerbeviser henregnes til negotiable dokumenter, beror navnlig på, at SL § 66 bestemmer, at reglerne i gældsbrevslovens § 14, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af et ejerbevis til eje eller pant. Dette betyder, at der sker fortabelse af rettigheder efter samme regler, som gælder om omsætningsgældsbreve. En godtroende erhverver...

Læs på Jurabibliotek

(...)

Om en aktie er en navneaktie eller ihændehaveraktie, beror fra først af på selskabet. Efterfølgende kan aktien ved en påtegning på selve aktien skifte karakter. En sådan påtegning kan gives både af selskabet og af aktionæren selv. En ihændehaveraktie gøres til en navneaktie ved, at aktionærens navn påføres aktiebrevet, jf. SL § 66, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 237 -

Såfremt selskabet udsteder udbyttekuponer, finder bestemmelserne i gældsbrevslovens §§ 24 og 25 anvendelse, jf. SL § 66, stk. 2. Udbyttekuponerne er ifølge disse bestemmelser negotiable og behandles som ihændehavergældsbreve. Hvis selskabet benytter et certifikatsystem, jf. foran, udstedes ikke udbyttekuponer. Såvel udbetaling af udbytte som udøvelse...

Læs på Jurabibliotek

(...)

SL § 66, stk. 2, bestemmer, at gældsbrevslovens §§ 24 og 25 også finder anvendelse på kuponer og taloner (som altså ikke er udbyttekuponer, jf. § 66, stk. 2). Forarbejderne forklarer ikke, hvilke kuponer og taloner bestemmelsen handler om. Måske omfattes de ovenfor nævnte tegningsretsbeviser af bestemmelsen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

SL §§ 65 og 66 indeholder som nævnt reglerne om beskyttelse mod overdragerens kreditorer og aftaleerhververe.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 238 -

SL § 66 afgør ikke sikringsakten vedrørende kapitalandele, der ikke er omsætningspapirer, og hvor der er udstedt ejerbeviser. Sikringsakten må formentlig være den samme som efter § 65, altså underretning til selskabet.

Læs på Jurabibliotek