Selskabsloven § 368

Denne konsoliderede version af selskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov nr. 470 af 12. juni 2009, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022,
som ændret ved lov nr. 568 af 10. maj 2022 og lov nr. 243 af 07. marts 2023

Stk. 2 Den, der videregiver oplysninger, der i medfør af § 312§ 318  og 318 q, jf. § 41, stk. 1, i lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber, er givet som fortrolige, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 3 Den, der forud for eller efter en grænseoverskridende fusion, spaltning eller omdannelseg, jf. kapitel 16, med forsæt eller groft uagtsomt giver medarbejderne eller disses repræsentanter urigtige oplysninger, der er af væsentlig betydning for medbestemmelsen i det fortsættende selskab, straffes med bøde.