Selskabsloven § 169

Denne konsoliderede version af selskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov nr. 470 af 12. juni 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1168 af 01. september 2023,
som ændret ved lov nr. 1553 af 12. december 2023

§ 169

Det centrale ledelsesorgan kan efter bemyndigelse, jf. § 155, stk. 2, træffe beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants.

Stk. 2 Det centrale ledelsesorgans beslutning skal indeholde de nærmere vilkår for udstedelsen, herunder

 • 1) størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes på baggrund af værdipapiret,

 • 2) den klasse, de nye kapitalandele skal tilhøre,

 • 3) fristen for tegning af kapitalandele samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten,

 • 4) tidspunktet for rettighedernes indtræden,

 • 5) fristen for indbetaling og

 • 6) kapitalandelenes størrelse eller antal og tegningskurs.

Stk. 3 Det centrale ledelsesorgan skal i dets beslutning efter stk. 1 endvidere tage stilling til modtagerens retsstilling, hvis følgende forhold gennemføres, inden modtageren har konverteret gældsbrevet eller udnyttet en tildelt warrant:

 • 1) Kapitalforhøjelse,

 • 2) kapitalnedsættelse,

 • 3) udstedelse af nye warrants,

 • 4) udstedelse af nye konvertible gældsbreve,

 • 5) opløsning,

 • 6) fusion eller

 • 7) spaltning.

Stk. 4 Vilkårene i det centrale ledelsesorgans beslutning efter stk. 2 og 3 samt det centrale ledelsesorgans bemyndigelse, jf. § 155, stk. 2, skal oplyses over for modtageren af konvertible gældsbreve eller warrants.

Stk. 5 Ved det centrale ledelsesorgans beslutning om kapitalforhøjelse som følge af konvertering af konvertible gældsbreve eller udnyttelse af warrants finder § 159 tilsvarende anvendelse.