Selskabsloven § 159

Denne konsoliderede version af selskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov nr. 470 af 12. juni 2009,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1168 af 01. september 2023

§ 159

Hvis selskabets centrale ledelsesorgan udnytter en bemyndigelse til forhøjelse af kapitalen ved tegning af nye kapitalandele meddelt i henhold til § 155, skal beslutningen angive

  • 1) det mindste og det højeste beløb, selskabskapitalen skal kunne forhøjes med,

  • 2) tegningskursen og kapitalandelenes størrelse eller antal,

  • 3) hvornår de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i kapitalselskabet,

  • 4) de anslåede omkostninger ved forhøjelsen, som kapitalselskabet skal betale,

  • 5) tegningsfristen samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten,

  • 6) fristen for kapitalandelens indbetaling samt reglerne for fordeling ved overtegning af de kapitalandele, som ikke er tegnet på grundlag af fortegningsret,

  • 7) om de nye kapitalandele kan indbetales i andre værdier end kontanter, jf. § 160, eller

  • 8) om de nye kapitalandele kan indbetales ved konvertering af gæld, jf. § 161.

Stk. 2 For det centrale ledelsesorgans beslutning efter stk. 1 finder §§ 163 og 164 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Det centrale ledelsesorgan kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en følge af kapitalforhøjelsen.