14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 55

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

"Meddelelser om betydelige kapitalposter i et kapitalselskab jf. selskabslovens § 55, stk. 1, der er modtaget af kapitalselskabet før den 15. december 2014, skal være registreret i ejerregistret, jf. selskabslovens § 58, stk. 1, senest den 15. juni 2015."
Jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1322 af 10. december 2014.

§55 Meddelelse om betydelige kapitalposter
Enhver, der besidder kapitalandele i et kapitalselskab, skal give meddelelse herom til selskabet, når

  • 1) kapitalandelenes stemmeret udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalens stemmerettigheder eller udgør mindst 5 pct. af selskabskapitalen eller

  • 2) ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 pct. og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået.

•••

Stk. 2 Til besiddelse efter stk. 1 medregnes

  • 1) kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer ved at have den forbindelse, som er nævnt i § 7, og

  • 2) kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om besiddelse og om meddelelse om besiddelse af kapitalandele efter stk. 1 og 2. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler, som fraviger stk. 1, for så vidt angår aktier i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, herunder regler om kortere meddelelsesfrist. Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

•••
profile photo
Profilside