14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 109

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 109

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§109 En kapitalejer eller et medlem af ledelsen kan anlægge sag vedrørende en generalforsamlingsbeslutning, som ikke er blevet til på lovlig måde, eller som er i strid med denne lov eller kapitalselskabets vedtægter.

•••

Stk. 2 Sag skal være anlagt senest 3 måneder efter beslutningen, ellers anses beslutningen for gyldig.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder ikke anvendelse, når

  • 1) beslutningen ikke lovligt kunne tages selv med samtlige kapitalejeres samtykke,

  • 2) der ifølge denne lov eller kapitalselskabets vedtægter kræves samtykke til beslutningen af alle eller visse kapitalejere og sådant samtykke ikke er givet,

  • 3) de regler for indkaldelse, som gælder for kapitalselskabet er væsentligt tilsidesat eller

  • 4) den kapitalejer, der har rejst sagen efter udløbet af den i stk. 2 angivne tid, men dog senest 24 måneder efter beslutningen, har haft rimelig grund til forsinkelsen og retten på grund heraf og under hensyntagen til omstændighederne i øvrigt finder, at det ville være åbenbart urimeligt at anvende bestemmelserne i stk. 2.

•••

Stk. 4 Finder retten, at beslutningen er omfattet af stk. 1, skal den ved dom kendes ugyldig eller ændres. En ændring af beslutningen kan dog kun ske, såfremt der nedlægges påstand herom og retten er i stand til at fastslå, hvilket indhold beslutningen rettelig skulle have haft. Rettens afgørelse har også gyldighed for de kapitalejere, der ikke har anlagt sagen.

•••
profile photo
Profilside