14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SE-loven § 7

Lov om det europæiske selskab paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af se-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 735 af 05. July 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ved et SE-selskabs flytning af hjemsted til en anden medlemsstat i henhold til SE-forordningens regler skal selskabets kreditorer og andre rettighedshavere opfordres til at anmelde deres krav til selskabet ved Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af flytteplanen. Flytningen må tidligst gennemføres 2 måneder efter offentliggørelsen i Erhvervsstyrelsens it-system. Så længe anmeldte, forfaldne krav ikke er fyldestgjort, og der ikke på forlangende er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav, må flytningen ikke gennemføres.

•••

Stk. 2 Er der mellem selskabet og anmeldte kreditorer eller andre rettighedshavere uenighed om, hvorvidt der skal stilles sikkerhed, eller om, hvorvidt en tilbudt sikkerhed er tilstrækkelig, kan begge parter senest 2 uger efter, at fordringen er anmeldt, indbringe sagen for skifteretten på selskabets hjemsted til afgørelse af spørgsmålet.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse for forpligtelser opstået indtil 2 uger efter offentliggørelse af flytteplanen, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Skatteforvaltningen kan forlange betryggende sikkerhed for skatte- og afgiftskrav, der er opstået eller kan opstå efter offentliggørelse af flytteplanen og indtil det tidspunkt, hvor SE-selskabet flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted. Flytteplanen skal vedlægges oplysninger, der giver told- og skatteforvaltningen mulighed for at opgøre de skatte- og afgiftskrav, der skal anmeldes i henhold til stk. 1.

•••

Stk. 5 Et SE-selskab skal beholde sit navn efter flytteplanens offentliggørelse med tilføjelsen »under flytning«.

•••
profile photo
Profilside