14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SE-loven § 6

Lov om det europæiske selskab paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af se-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 735 af 05. July 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ved et SE-selskabs flytning af hjemsted til en anden medlemsstat i henhold til SE-forordningens regler kan aktionærer, der på generalforsamlingen har modsat sig flytningen, kræve, at selskabet indløser deres aktier, hvis krav herom fremsættes skriftligt senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. § 5, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Den attest, der skal udstedes i henhold til SE-forordningens artikel 8, stk. 8, om, at alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er opfyldt, kan udstedes, når der er stillet betryggende sikkerhed for aktiernes værdi. Skønsmænd udmeldt af retten på selskabets hjemsted afgør, om sikkerheden er betryggende. Indbringes skønsmændenes afgørelse for retten, har dette ikke opsættende virkning på Erhvervsstyrelsens mulighed for at udfærdige attesten i henhold til SE-forordningens artikel 8, stk. 8, medmindre retten bestemmer andet.

•••
profile photo
Profilside