SCE-loven § 5

Denne konsoliderede version af sCE-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om det europæiske andelsselskab

Lov nr. 454 af 22. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 01. juli 2019,
som ændret ved lov nr. 554 af 07. maj 2019 og lov nr. 2601 af 28. december 2021

§ 5

Ved et SCE-selskabs flytning af hjemsted til en anden medlemsstat i henhold til SCE-forordningens regler skal selskabets kreditorer og andre rettighedshavere i forbindelse med offentliggørelsen af flytteplanen i Erhvervsstyrelsens it-system med et varsel på mindst 2 måneder fra flytteplanens offentliggørelse opfordres til at anmelde deres krav. Så længe anmeldte, forfaldne krav ikke er fyldestgjort, og der ikke på forlangende er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav, må flytningen ikke gennemføres.

Stk. 2 Er der mellem selskabet og anmeldte kreditorer eller andre rettighedshavere uenighed om, hvorvidt der skal stilles sikkerhed, eller om, hvorvidt en tilbudt sikkerhed er tilstrækkelig, kan begge parter senest 2 uger efter, at fordringen er anmeldt, indbringe sagen for skifteretten på selskabets hjemsted til afgørelse af spørgsmålet.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for forpligtelser opstået indtil 2 uger efter offentliggørelsen af flytteplanen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Skatteforvaltningen kan forlange betryggende sikkerhed for skatte- og afgiftskrav, der er opstået eller kan opstå efter offentliggørelse af flytteplanen og indtil det tidspunkt, hvor SCE-selskabet flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted. Flytteplanen skal vedlægges oplysninger, der giver told- og skatteforvaltningen mulighed for at opgøre de skatte- og afgiftskrav, der skal anmeldes i henhold til stk. 1.

Stk. 5 Et SCE-selskab skal beholde sit navn efter flytteplanens offentliggørelse med tilføjelsen »under flytning«.