14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

RUT-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)

Bekendtgørelse nr. 627 af 24. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2183 af 15. december 2020

Denne konsoliderede version af rUT-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

RUT-bekendtgørelsen

I medfør af § 5, stk. 6, § 7 a, stk. 5 og 6, § 7 c, stk. 1, 3 og 4, og § 10 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 14. september 2018, som ændret ved lov nr. 870 af 14. juni 2020, lov nr. 1641 af 19. november 2020 og lov nr. 1939 af 15. december 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Registret

§1 Erhvervsstyrelsen fører et register over udenlandske tjenesteydere (RUT), jf. § 2.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af registret.

§2 En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser, skal anmelde virksomheden til registret, jf. kapitel 3.

Stk. 2 Udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, der ved udførelse af arbejde i Danmark, leverer tjenesteydelser inden for nærmere bestemte risikobrancher jf. bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, skal anmelde sig til RUT, jf. lov om udstationering af lønmodtagere m.v. § 7 a, stk. 6.

Stk. 3 En virksomhed skal ikke optages i registret og foretage anmeldelse efter stk. 1-2, jf. § 7 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., hvis:

 • 1) leveringen af tjenesteydelsen ikke varer over 8 dage, og

 • 2) leveringen af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation, og

 • 3) lønmodtageren eller den selvstændige virksomhed, i medfør af regler fastsat af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. § 7 a, stk. 6, har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Stk. 4 Levering af en tjenesteydelse i form af vejtransport af gods eller passagerer er ikke omfattet af anmeldelsespligten, jf. lov om udstationering af lønmodtagere m.v. § 7 b, stk. 2.

Kapitel 2

Registrets indhold

§3 Registret indeholder stamdata om:

§4 Registret indeholder følgende data om den udenlandske virksomhed:

 • 1) Den udenlandske virksomheds RUT-nummer, jf. § 10, stk. 5.

 • 2) Virksomhedens navn.

 • 3) Virksomhedens forretningsadresse i hjemlandet.

 • 4) Virksomhedens telefonnummer.

 • 5) Virksomhedens e-mailadresse.

 • 6) virksomhedens udenlandske registreringsnummer og registreringssted.

 • 7) Virksomhedens momsnummer og registreringssted.

 • 8) Virksomhedens branchekode.

Stk. 2 Registret kan indeholde oplysning om den udenlandske virksomheds CVR-nummer. eller SE-nummer. Såfremt virksomheden er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister, vil virksomhedens navn blive leveret herfra.

Stk. 3 Hvis den udenlandske virksomhed ikke har et momsnummer i hjemlandet, skal oplysning herom angives i registret ved registrering.

§5 Registret indeholder følgende data om lønmodtageren:

 • 1) Navn.

 • 2) Statsborgerskab.

 • 3) Køn.

 • 4) Identifikationstype.

 • 5) Identifikationsnummer.

 • 6) Fødselsdato.

 • 7) Startdato for arbejdsperioden.

 • 8) Slutdato for arbejdsperioden.

 • 9) Oplysning om sociale sikringsforhold.

Stk. 2 For lønmodtagere, der opfylder betingelserne i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan anmelder registrere dokumentation for indsendt forhåndsanmeldelse ved samtidig angivelse af til hvilken kompetent myndighed ansøgningen er sendt.

Stk. 3 For udstationerede lønmodtagere, der opfylder de betingelser, der er fastsat i hjemlandet for modtagelse af social sikring i sit hjemland, kan anmelder registrere en A1-attest.

§6 For virksomheder med ansatte indeholder registret følgende data om en kontaktperson på ydelsen:

 • 1) Navn.

 • 2) Statsborgerskab.

 • 3) Køn.

 • 4) Identifikationstype (pas, visa, identitetskort).

 • 5) Identifikationsnummer.

 • 6) Fødselsdato.

 • 7) Startdato for tjenesteydelsen.

 • 8) Slutdato for tjenesteydelsen.

 • 9) Telefonnummer.

 • 10) Email-adresse.

Stk. 2 Registret kan indeholde oplysning om opholdsadressen for virksomhedens kontaktperson.

§7 Registret indeholder følgende data om tjenesteydelsen:

 • 1) Startdato for levering af ydelsen.

 • 2) Slutdato for levering af ydelsen.

 • 3) Branchen.

 • 4) CVR-nummer for dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

§8 Registret indeholder følgende data om de enkelte arbejdssteder:

 • 1) Arbejdssted.

 • 2) Arbejdsstedsadresser for levering af ydelsen.

 • 3) Startdato pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

 • 4) Slutdato pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

 • 5) Antal personer pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

Stk. 2 Hvis arbejdsstedsadressen ikke valideres i overensstemmelse med anvendelsen af Erhvervsstyrelsens it-system, skal arbejdsstedsadressen registreres med geografiske koordinater.

Kapitel 3

Anmeldelse til registrering i registret

§9 Anmeldelse om optagelse i registret skal indeholde de oplysninger, som er anført i § 4, stk. 1, og §§ 5, 6, 7 og 8.

§10 Anmeldelse til registret samt ændringer til de registrerede oplysninger, skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Registrering efter stk. 1 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringssystem på www.virk.dk.

Stk. 3 Anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere skal foretages af enten den udenlandske virksomheds ejer eller en af virksomheden anden bemyndiget person.

Stk. 4 Anmeldelse skal ske senest samtidig med, at levering af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest førstkommende hverdag efter ændringen.

Stk. 5 Ved registrering tildeler Erhvervsstyrelsen den udenlandske virksomhed et entydigt identifikationsnummer (RUT-nummer).

Stk. 6 Ved registrering modtager anmelderen en kvittering.

Stk. 7 En anmelder, der registrerer et forhold i registret, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering i registret, er Erhvervsstyrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

Kapitel 4

Adgang til og brug af data fra registret

§11 Enhver kan fra Erhvervsstyrelsen få adgang til de data, som er registreret i registret, med de undtagelser og på de betingelser, der er nævnt i §§ 12 – 17.

§12 Adgang til data i registret for andre end danske myndigheder vil være begrænset til følgende:

 • 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

 • 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

 • 3) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen på det enkelte arbejdssted, hvis der er flere arbejdssteder.

 • 4) Navn på kontaktperson for virksomheden.

 • 5) Virksomhedens branchekode.

 • 6) Virksomhedens momsnummer og registreringssted i hjemlandet eller oplysning om, at virksomheden ikke har et momsnummer i hjemlandet.

 • 7) Størrelsesorden efter antal ansatte pr. arbejdssted.

Stk. 2 Oplysningerne i stk. 1 er offentligt tilgængelige ved enkeltopslag på igangværende aktiviteter i Danmark via www.virk.dk. Det er ikke tilladt at crawle www.virk.dk/rut eller benytte andre metoder til automatisk indeksering og opslag.

Stk. 3 Stk. 1, nr. 2, 3 og 7, finder anvendelse på offentlighedens adgang til oplysninger, der registreres den 1. juli 2013 eller senere.

Stk. 4 Stk. 1, nr. 1-7, finder anvendelse på data registreret efter den 3. februar 2014.

Stk. 5 En faglig organisation, der har indgået en kollektiv overenskomst, med en udenlandsk virksomhed, kan, når der er indledt en fagretlig sag om fortolkning af eller brud på overenskomsten, få adgang til de oplysninger der er anmeldt efter § 5, stk. 1, nr. 1, 7 og 8 samt § 7, stk. 1, nr. 4, og oplysninger om, hvor mange af de anmeldte lønmodtagere, der er anmeldt som social sikret i hjemlandet efter § 5, stk.1, nr. 9. Er en arbejdsgiverorganisation part i overenskomsten, har arbejdsgiverorganisationen ligeledes adgang til oplysningerne nævnt i 1. pkt.

Stk. 6 Faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer kan få adgang til oplysninger om de enkelte arbejdssteder anmeldt efter § 8.

§13 Videregivelse fra registret omfatter oplysninger om enkelte enheder eller om samtlige enheder, som er optaget i registret.

Stk. 2 Ved videregivelse af oplysninger fra registret om samtlige enheder videregives de oplysninger, der kan meddeles den pågældende efter §§ 11 og 12.

Stk. 3 Oplysninger fra registret stilles til rådighed af Erhvervsstyrelsen via system-til-system adgang og via enkeltopslag.

Stk. 4 Enhver kan anvende, videreformidle og offentliggøre data, som meddeles den pågældende efter § 11 og 12 med de undtagelser og betingelser, der følger af §§ 11-16.

§14 Danske myndigheder må alene anvende oplysninger, som modtages fra registret, til:

 • 1) Kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen, som finder anvendelse i forbindelse med udstationering, herunder om betingelserne for at udstationere til Danmark er opfyldt.

 • 2) Sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

 • 3) Statistik om udenlandske virksomheder og lønmodtagere.

Stk. 2 Arbejdstilsynet kan berigtige en virksomheds anmeldelse i registret, hvis det ud fra en samlet vurdering fastslås, at virksomheden ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af udstationeringsreglerne, herunder betingelsen om reel etablering i hjemlandet.

§15 Data fra registret må ikke anvendes med kommercielt formål eller i kommerciel sammenhæng. Hermed menes alle former for salg, reklamehenvendelse eller andre henvendelser, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler, der er udstedt i medfør af lov, eller samtykke.

§16 Enhver har krav på efter skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen at få oplyst de grunddata, der er optaget i registret om den pågældende.

Kapitel 5

Straf

§17 Den, der undlader rettidigt at anmelde oplysninger, jf. lov om udstationering af lønmodtagere m.v. § 7 a, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§18 Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juni 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 113 af 29. januar 2014 om Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT), ophæves.

profile photo
Profilside