Risikobekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af risikobekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016

§ 15

For hver kolonne 3-virksomhed udarbejder politiet og kommunalbestyrelsen en ekstern beredskabsplan med de oplysninger, som er angivet i bilag 5, del 2. Den eksterne beredskabsplan har til formål at beskytte menneskers sundhed, miljøet og ejendomme i tilfælde af større uheld, samt at begrænse og genoprette skader som følge af sådanne uheld. Politiet har ansvar for de dele af planen, der vedrører koordinering af den samlede indsats, herunder i fornødent omfang at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger. Kommunalbestyrelsen har ansvar for de dele af planen, der vedrører den tekniske ledelse af indsatsen, herunder for at yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet i tilfælde af et større uheld på virksomheden.

Stk. 2 Politiet og kommunalbestyrelsen udarbejder den eksterne beredskabsplan senest to år efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget de oplysninger, som er nævnt i § 8, men inden idriftsætningen af nye kolonne 3-virksomheder eller ændringer i bestående kolonne 3-virksomheder, som giver anledning til ajourføring af planen.

Stk. 3 Politiet og kommunalbestyrelsen giver i forbindelse med udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan eller væsentlige ændringer heraf, jf. stk. 4, den berørte offentlighed lejlighed til at udtale sig om et udkast til planen. Politiet og kommunalbestyrelsen sender udkastet til planen til kolonne 3-virksomheden til orientering, inden det sendes i høring.

Stk. 4 Politiet og kommunalbestyrelsen skal regelmæssigt, dog mindst hvert tredje år, hver på sit ansvarsområde, jf. stk. 1, gennemgå, afprøve og om nødvendigt ajourføre den eksterne beredskabsplan i samarbejde med kolonne 3-virksomheden og alle relevante myndigheder.

Stk. 5 De efter planen bemyndigede iværksætter straks den eksterne beredskabsplan ved større uheld eller ved en ukontrolleret hændelse, der med rimelighed kan antages at føre til et større uheld.

Stk. 6 Politiet og kommunalbestyrelsen kan i samråd og på baggrund af oplysningerne i sikkerhedsrapporten, jf. § 8, med angivelse af begrundelsen herfor, træffe afgørelse om, at der ikke udarbejdes ekstern beredskabsplan for en kolonne 3-virksomhed.

Stk. 7 Politiet koordinerer udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan efter stk. 1-6.