Rigsretsloven § 4

Denne konsoliderede version af rigsretsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rigsretten

Lov nr. 100 af 31. marts 1954,
jf. lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986,
som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000

§ 4

I sit første møde vælger retten af sin midte en formand og en næstformand. Valget gælder i almindelighed kun, indtil nyt valg til retten foretages, jfr. dog det i § 2, stk. 5, omhandlede tilfælde; ophører en af de valgte inden udløbet af valgperioden at være medlem af rigsretten, vælger denne en anden i hans sted for den tilbageværende tid.

Stk. 2 Bliver formanden eller næstformanden forhindret i at overvære de mundtlige forhandlinger i deres helhed eller deltage i dommens forberedelse og vedtagelse i en enkelt sag, vælges en anden i hans sted for den pågældende sag.

Stk. 3 Så længe en ny formand i de anførte tilfælde ikke er valgt, såvel som når formanden iøvrigt har forfald, udfører næstformanden hans hverv.