14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 52

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 En afgørelse efter § 8, stk. 1, og § 44, stk. 3 og 4 og stk. 6, 4. pkt., og § 44 b, stk. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for retten. Retten kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen.

•••

Stk. 2 Anmodning om indbringelse af Erhvervsstyrelsens afgørelse efter § 8, stk. 1, skal være modtaget i styrelsen, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Styrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

•••

Stk. 3 Anmodning om indbringelse af afgørelsen for retten efter § 8, stk. 1, har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udføre opgaver efter § 1, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 4 Ankes en dom, jf. stk. 3, hvorved en fratagelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at en revisor ikke må udføre de i § 1, stk. 2 og 3, omhandlede opgaver under ankesagens behandling.

•••

Stk. 5 Anmodning om indbringelse af en kendelse truffet af Revisornævnet efter § 44, stk. 3 og 4 og stk. 6, 4. pkt., og § 44 b, stk. 2, skal være modtaget i Nævnenes Hus, senest 4 uger efter at kendelsen er meddelt den pågældende. Det samme gælder for en kendelse truffet af Revisornævnet efter § 43 a, stk. 2, jf. § 44, stk. 3 og 4 og stk. 6, 4. pkt. Nævnenes Hus anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

•••

Stk. 6 Sagsanlæg vedrørende en afgørelse truffet efter § 44, stk. 3 og 4 og stk. 6, 4. pkt., og § 44 b, stk. 2, har opsættende virkning. Retten bestemmer på et forberedende retsmøde på sagsøgerens anmodning ved kendelse, om sagsanlægget har opsættende virkning, mens sagen verserer ved retten. Retten kan bestemme, om kære af kendelsen har opsættende virkning. Det forberedende retsmøde afholdes inden 4 uger efter sagens anlæg. Retten bestemmer ved dommen, om anke har opsættende virkning, hvis retten helt eller delvis stadfæster Revisornævnets afgørelse.

•••
profile photo
Profilside