14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 32

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Generelt
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der i stk. 2 ved en fejl skrevet "tre" i stedet for "3", jf. § 1, nr. 13, i lov nr. 1733 af 1. december 2020.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der i nr. 4 i stk. 2 ved en fejl skrevet "være eller have været partner, ansat eller på anden" i stedet for "være eller have været partner eller ansat eller på anden", jf. § 1, nr. 13, i lov nr. 1733 af 1. december 2020.

Stk. 2 Ledelsen af tilsynet skal have viden inden for de områder, der er relevante for lovpligtig revision, og må ikke under sit virke eller i løbet af de seneste 3 år

 • 1) udføre eller have udført lovpligtig revision,

 • 2) have eller have haft stemmerettigheder i en revisionsvirksomhed,

 • 3) være eller have været medlem af en revisionsvirksomheds bestyrelse, ledelse eller tilsynsorgan eller

 • 4) være eller have været partner eller ansat eller på anden måde have eller have haft indgået en kontrakt med en revisionsvirksomhed.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen er herunder ansvarlig for tilsynet med

 • 1) eksamen, jf. § 33, og efteruddannelse, jf. § 4,

 • 2) kvalitetskontrol, jf. §§ 34-35 b,

 • 3) undersøgelser, jf. §§ 37-42,

 • 4) disciplinære sanktioner, jf. §§ 43-47, og

 • 5) samarbejde og udveksling af oplysninger med andre landes kompetente myndigheder, jf. §§ 48 og 49.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen er endvidere ansvarlig for

 • 1) tilsynet med, at medlemmer af det øverste ledelsesorgan, direktion eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden overholder de pligter, der følger af denne lov, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden eller bestemmelser, som gennemfører artikel 37 og 38 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved direktiv 2014/56/EU, og

 • 2) overvågning og vurdering af udviklingen på markedet for lovpligtige revisionsydelser til virksomheder af interesse for offentligheden.

•••

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed efter stk. 1-4 indhente oplysninger hos andre danske og udenlandske kompetente myndigheder og forlange nødvendige oplysninger hos revisorer og revisionsvirksomheder, herunder udlevering af arbejdspapirer og andre dokumenter vedrørende opgaver udført efter § 1, stk. 2, og hos eventuelle organisationer m.v., der varetager opgaver efter stk. 3. Til brug for udøvelsen af sin virksomhed efter stk. 4 kan styrelsen endvidere indhente nødvendige oplysninger hos virksomheder af interesse for offentligheden.

•••

Stk. 6 Stk. 3, nr. 3-5, og stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på revisionsvirksomheder, der er registreret efter § 13 a, stk. 1.

•••

Stk. 7 Finanstilsynet træder i Erhvervsstyrelsens sted ved udførelsen af tilsyn efter stk. 4, nr. 1, vedrørende de virksomheder af interesse for offentligheden, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Finanstilsynet kan til brug for dette tilsyn udøve de beføjelser, der er angivet i stk. 5.

•••

Stk. 8 Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol efter §§ 34-35 b eller en undersøgelse efter § 37 kan gennemføres i forbindelse med kontrol i medfør af anden lovgivning på styrelsens område. Erhvervsstyrelsens kontrol kan tilrettelægges i samarbejde med andre myndigheder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning på deres område.

•••
profile photo
Profilside