14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Revisorloven § 1a

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) paragraf 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af revisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 25 af 08. January 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Definitioner
I denne lov forstås ved:

 • 1) Revisor: En person, der er godkendt efter §§ 3, 10 eller 11, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

 • 2) Revisionsvirksomhed: En virksomhed, der er godkendt efter § 13, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

 • 3) Virksomheder af interesse for offentligheden:

  • I den vedtagne lov, lov nr. 631 af 8. juni 2016, er ordet "værdipapirer" i § 1 a, stk. 1, nr. 3, litra a, stavet forkert, jf. § 1, nr. 6, i samme lov. Vi har rettet fejlen i den konsoliderede lovtekst.

   a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og

  • b) finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel virksomhed.

 • I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der ved en fejl skrevet "to" i stedet for "2", jf. § 1, nr. 6, i lov nr. 631 af 8. juni 2016.

  4) Små virksomheder: Virksomheder, som i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser:

  • a) En balancesum på 44 mio. kr.,

  • b) en nettoomsætning på 89 mio. kr. og

  • c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

 • I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der ved en fejl skrevet "to" i stedet for "2", jf. § 1, nr. 6, i lov nr. 631 af 8. juni 2016.

  5) Mellemstore virksomheder: Virksomheder, som ikke er små virksomheder, og som i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser:

  • a) En balancesum på 156 mio. kr.,

  • b) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og

  • c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

 • 6) Store virksomheder: Virksomheder, der ikke er små eller mellemstore virksomheder.

•••

Stk. 2 Ved beregning af størrelserne efter stk. 1, nr. 4 og 5, finder årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4, anvendelse, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 For modervirksomheder beregnes balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, som summen af modervirksomhedens og dattervirksomhedernes balancesummer, nettoomsætninger og heltidsbeskæftigede. Årsregnskabslovens § 110, stk. 3 og 4, finder anvendelse ved beregning af størrelserne efter 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside