14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Almindelige bestemmelser
Opholdskommunen har pligt til at yde hjælp, jf. dog stk. 7 og 9 og § 9 a, stk. 4 og 7.

•••

Stk. 2 En person har opholdskommune, hvor personen har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig, jf. dog § 9 b, stk. 2.

•••

Stk. 3 Ægtefæller har opholdskommune, hvor den fælles bopæl er.

•••

Stk. 4 Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om opholdskommune for personer, som opholder sig eller har fast bopæl i udlandet. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilken kommune der har handleforpligtelsen i sager efter lov om sygedagpenge.

•••

Stk. 6 Opholdskommunen kan, når der er særlige grunde til det, indgå aftale med en tidligere opholdskommune om, at denne fortsat har forpligtelsen til at yde hjælp. En sådan aftale er betinget af samtykke fra den, som modtager hjælpen.

•••

Stk. 7 Den oprindelige opholdskommune har uanset stk. 1 pligt til at yde hjælp efter lov om social service, når denne kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at personen i en anden kommune har fået ophold i

•••

Stk. 8 Pligten efter stk. 7 består, så længe personen har ophold i det pågældende botilbud eller et tilsvarende botilbud eller et tilbud omfattet af stk. 9. Pligten til at yde hjælp i anledning af en persons ophold i en boform efter § 110 i lov om social service består dog, indtil den pågældende har erhvervet ny opholdskommune.

•••

Stk. 9 Den oprindelige opholdskommune har uanset stk. 1 pligt til at yde hjælp efter lov om social service, når en person har fået ophold i en anden kommune i

  • 1) en af KFUM's soldaterrekreationer drevet af KFUMs Soldatermission,

  • 2) et veteranhjem drevet af Fonden Danske Veteranhjem eller

  • 3) Veteranbo drevet af KFUMs Soldatermission.

•••

Stk. 10 Pligten efter stk. 9 består, så længe personen har ophold i det pågældende tilbud, et andet tilbud omfattet af stk. 9 eller et botilbud omfattet af stk. 7. Pligten til at yde hjælp består dog, indtil den pågældende har erhvervet ny opholdskommune.

•••

Stk. 11 Kommunalbestyrelsen i en kommune, der efter stk. 7 eller 9 har pligt til at yde hjælp til en person efter lov om social service, kan efter aftale med opholdskommunen, jf. stk. 2, bemyndige denne til helt eller delvis at varetage udøvelsen af sine opgaver i forhold til den pågældende.

•••

Stk. 12 Opstår der uenighed mellem to eller flere kommuner om, hvilken kommune der er en persons opholdskommune, må den af de uenige kommuner, som personen har eller senest har haft folkeregisteradresse i, fungere som opholdskommune, indtil det er afklaret, hvilken kommune der er rette opholdskommune. Når rette opholdskommune er blevet bestemt, og den fungerende opholdskommune ikke er personens opholdskommune, yder opholdskommunen refusion for den fungerende opholdskommunes udgifter i den periode, hvor uenigheden har bestået. Refusionen beregnes som refusion efter § 9 c, stk. 1.

•••

Stk. 13 Stk. 12 finder tilsvarende anvendelse, hvis der opstår uenighed mellem to kommuner om, hvilken kommune der har pligt til at yde hjælp, jf. stk. 7 og 9 og § 9 a, stk. 7.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 7, stk. 2 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 11, stk. 2 Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 1, stk. 3 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 5, stk. 1 Socialtilsynsloven § 7, stk. 2, nr. 3 Socialtilsynsloven § 10, stk. 1 Socialtilsynsloven § 10, stk. 3 Socialtilsynsloven § 12, stk. 2, nr. 2 Socialtilsynsloven § 18c, stk. 2, nr. 4 Socialtilsynsloven § 18d, stk. 1 Socialtilsynsloven § 18h, stk. 2, nr. 2 Voksenansvarsbekendtgørelsen § 3, stk. 5 Voksenansvarsbekendtgørelsen § 22, stk. 3 Voksenansvarsbekendtgørelsen § 23, stk. 3 Voksenansvarsbekendtgørelsen § 24, stk. 3 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 9, stk. 1 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 9, stk. 2 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 9, stk. 3 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 11, stk. 2 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 11, stk. 3 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 17, stk. 1 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge § 21, stk. 1 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 5, stk. 4 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 10, stk. 1 Socialtilsynsbekendtgørelsen § 22, stk. 3 Serviceloven § 66c, stk. 1 Serviceloven § 96b, stk. 1 Serviceloven § 109, stk. 4 Serviceloven § 109, stk. 5 Serviceloven § 110, stk. 4 Serviceloven § 110, stk. 5 Serviceloven § 133, stk. 2 Serviceloven § 136, stk. 1 Serviceloven § 137f, stk. 1 Serviceloven § 137m, stk. 1 Serviceloven § 137m, stk. 4 Serviceloven § 148, stk. 1 Serviceloven § 148, stk. 2 Serviceloven § 148, stk. 3 Serviceloven § 148, stk. 4 Serviceloven § 150, stk. 4 Psykiatriloven § 42b, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 12, stk. 4 Lov om frikommunenetværk § 13, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 14, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 14b, stk. 4 Lov om frikommunenetværk § 14c, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 14d, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 14e, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 14f, stk. 3 Lov om frikommunenetværk § 15, stk. 3 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 23, stk. 1
Interne henvisninger: § 9d, stk. 1 § 16a, stk. 1

profile photo
Profilside