Bøger, som nævner Retsplejeloven § 735

Bemærk, at § 735 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 735, om det har en betydning.

a) Valget af forsvarer

- Side 224 -

Selvom den sigtedes ret til at angive, hvem sigtede ønsker som forsvarer, blev slået fast i retsplejelovens § 735, stk. 2, blev der samtidig indlagt den begrænsning, at den sigtede ikke kan vælge en bestemt forsvarer, hvis dennes medvirken vil medføre en væsentlig forsinkelse i forhold til, at en anden beskikkes til forsvarer, jf. kriteriet i Rpl....

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 225 -

I TfK 2018.1280 var det Klagerettens opfattelse i en vvv-sag, at uanset at det måtte anses for særdeles beklageligt, at tiltalte ikke i overensstemmelse med retsplejelovens § 735, stk. 2, havde haft lejlighed til at angive, hvem han ønskede som forsvarer, var der et så væsentligt hensyn at tage til sagens fremme, at hensynet til det frie valg af forsvarer...

Læs på Jurabibliotekb) Forsvarerens ageren under sagen

- Side 227 -

Grænserne for rammerne og indholdet af forsvarerens egen efterforskning ligger i retsplejelovens § 735, stk. 3, nr. 1, § 736, stk. 1, nr. 2, og § 739, hvorefter beskikkelse af forsvareren kan nægtes eller tilbagekaldes under henvisning til risiko for hindring eller modvirken af sagens oplysning.

Læs på Jurabibliotek