Bøger, som nævner Retsplejeloven § 537

Bemærk, at § 537 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 537, om det har en betydning.

2.3. Processen

- Side 221 -

Fogeden kan i medfør af retsplejelovens § 537, stk. 1, anmode en repræsentant fra kommunen om at varetage barnets interesser under sagen. Efter § 537, stk. 4, skal fogeden i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen ved umiddelbar magtanvendelse sørge for, at der er en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen med til at varetage barnets interesser.

Læs på Jurabibliotek