14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 41g

Lov om rettens pleje paragraf 41g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41g Enhver kan forlange at få udleveret kopi af et bødeforelæg, jf. § 832, som en juridisk person har vedtaget.

•••

Stk. 2 Anmodning om aktindsigt efter stk. 1 skal

  • 1) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og

  • 2) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

•••

Stk. 3 Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter stk. 1 kan, uanset at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, afslås, i det omfang

  • 1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug eller

  • 2) anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål el.lign.

•••

Stk. 4 § 41 b, stk. 3, og § 41 e, stk. 2, 3. og 4. pkt., og stk. 3 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside