Bøger, som nævner Retsplejeloven § 389a

Indledning

- Side 31 -

Retsplejelovens § 389 a, hvorefter kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller dens forberedelse, kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse har siden sin ikrafttræden den 1. juli 2014 givet anledning til talrige fortolkningsproblemer.

Læs på JurabibliotekFamilieretlige sager

- Side 32 -

...(Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven). Dette følger udtrykkeligt af henvisningen til retsplejelovens kapitel 36 og 37, herunder til § 389 a i kapitel 37, i retsplejelovens § 455, stk. 1, om anke- og kærebehandlingen i sager omfattet af retsplejelovens kapitel 42.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...retsplejelovens § 389 a i de familieretlige sager, herunder navnlig på forældremyndighedsområdet.. Hovedparten heraf er sager efter forældreansvarsloven vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Der foreligger efterhånden righoldig praksis om anvendelse af retsplejelovens § 389 a i de familieretlige sager, herunder navnlig på forældremyndighedsområdet.

Læs på Jurabibliotek


Kendelser og beslutninger afsagt under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse i familieretlige sager

...herunder omfanget af bevisførelsen, ikke kan kæres til landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Da familieretten i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær har en særlig forpligtelse til at oplyse sagen, jf. herved retsplejelovens § 450 a, opstår der formentlig sjældnere tvister om bevisførelsen under disse sager end i andre civile sager.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 33 -

...retsplejelovens § 389 a, stk. 1. Det hedder i afgørelsen bl.a.: Ved UfR 2015.169 V (TFA 2015.18 V) blev det fastslået, at en byrets afgørelse om ikke at ophæve et rejseforbehold over for en advokat i en sag om forældremyndighed ikke kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 389 a, stk. 1. Det hedder i afgørelsen bl.a.:

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 34 -

...under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse. Afgørelser, der angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb eller er af afgørende betydning for parten, kan efter 2. punktum med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbringes for landsretten, hvis der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af landsretten som 2. instans.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...retter sig mod den beskikkede advokat, kan ikke føre til, at afgørelsen kan kæres uden tilladelse, idet der ikke i retsplejelovens § 389 a, stk. 1, om kærebegrænsning i den civile retspleje er en undtagelsesbestemmelse – svarende til retsplejelovens § 968, stk. 4, nr. 6, i strafferetsplejen – om afgørelser rettet mod nogen, som ikke er part i sagen.”

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 35 -

...partsrepræsentant for en far i en sag, der blev behandlet i den forenklede familiesagsproces, jf. retsplejelovens §§ 451 og 452, var omfattet af kærebegrænsningsreglen og derfor ikke kunne kæres uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Retsplejelovens § 389 a gælder således også for sager, der behandles i familieretten efter den forenklede familiesagsproces.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...retsplejelovens § 455 a, ikke kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 389 a. Selvom bestemmelsen i retsplejelovens § 455 a nu er ophævet, er Højesterets begrundelse for afgørelsen illustrativ for, at der ikke på forældremyndighedsområdet anvendes en mere lempelig forståelse af kærebegrænsningsreglen end på andre retsområder.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 36 -

...derfor, at byrettens afgørelse måtte anses at vedrøre sagens forberedelse, jf. retsplejelovens § 389 a, hvorefter afgørelser truffet af byretten under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse ikke kan kæres. Da der ikke forelå tilladelse til kære til landsretten fra Procesbevillingsnævnet, stadfæstede Højesteret landsrettens afvisning af kæremålet.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Landsretterne har også i andre afgørelser haft lejlighed til at forholde sig til rækkevidden af retsplejelovens § 389 a. I TFA 2020.323/2 Ø blev et kæremål om familierettens afvisning af at behandle et spørgsmål om samvær under en forældremyndighedssag således afvist i medfør af bestemmelsen.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...stk. 1, jf. stk. 2, og retsplejelovens § 448 c, stk. 1. I landsrettens begrundelse for, at familierettens afgørelse var omfattet af kærebegrænsningsreglen, og som henviser til både forarbejderne til retsplejelovens § 389 a samt ægteskabslovens § 43 a og Højesterets kendelser i UfR 2015.2540 H samt UfR 2017.3224 H (TFA 2017.396/1 H), hedder det bl.a.:

Læs på Jurabibliotek

(...)

...om midlertidig suspension af samvær er omfattet af kærebegrænsningsreglen. Landsretten henviste til – også med henvisning til UfR 2019.1308 H (TFA 2019.179 H) om afgørelser om midlertidig forældremyndighed, som er nærmere behandlet nedenfor i pkt. 2.2 – at der hverken i ordlyden af retsplejelovens § 389 a eller forarbejderne hertil var holdepunkter

Læs på JurabibliotekMidlertidige afgørelser om forældremyndighed og bopæl

- Side 37 -

...omfattet af kærebegrænsningsreglen22. Se navnlig UfR 2014.3263 V (FM 2014.182 V og TFA 2014.464 V) (dissens) (forældremyndighed), UfR 2014.3478/1 Ø (TFA 2014.465/1 Ø) (bopæl), UfR 2015.2381Ø (TFA 2015.404/1 Ø) (bopæl), TFA 2016.154/2 Ø (bopæl), UfR 2016.1676 V (TFA 2016.178/1 V), UfR 2016.2692 Ø (TFA 2016.313/1 Ø) og UfR 2017.3144 Ø (TFA 2017.353/2 Ø)...

Læs på Jurabibliotek

(...)

”Efter retsplejelovens§ 389 a kan kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Afgørelsen om midlertidig forældremyndighed er truffet under sagens forberedelse, og der foreligger ikke kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Læs på Jurabibliotek

(...)

”Som fastslået i bl.a. Højesterets kendelser i UfR 2015.2540 H og UfR 2016.3602 H skal bestemmelsen i retsplejelovens § 389 a som udgangspunkt afgrænses ud fra et tidsmæssigt kriterium. Bestemmelsen afskærer således som udgangspunkt fri kære af kendelser og beslutninger, der træffes under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, også selv

Læs på JurabibliotekDødsboskifte og ægtefælleskifte

- Side 39 -

...berigtigelse af boet og afsluttes (for de ordinære skifters vedkommende) ved indlevering af boopgørelse, skifterettens opkrævning af boafgift og udlodning. Behandlingen af et ægtefælleskifte efter ægtefælleskiftelovens § 1 indledes ved skifterettens modtagelse af anmodning om offentligt skifte og afsluttes ved skifterettens stadfæstelse af boopgørelse.

Læs på JurabibliotekDødsboskifteretlige afgørelser

- Side 41 -

...omtalt i Bormann, Taksøe-Jensen og Trabjerg: Dødsboskifte, 2. udg., 2012. Trods henvisningerne i dødsboskiftelovens § 98 og 105, stk. 1 har retsplejelovens § 389 a ikke sat sig nogle tydelige spor i den dødsboskifteretlige praksis. Skifterettens kendelser om de ovennævnte spørgsmål er således ikke omfattet af retsplejelovens § 389 a og kan frit kæres.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...med resultatet af fordringsprøvelsen, jf. dødsboskiftelovens § 56, stk. 4) under bobehandlingen, så må det omvendt antages, at retsplejelovens § 389 a finder anvendelse, jf. dødsboskiftelovens § 98 og § 105, og at skifterettens kendelser, som afsiges i forbindelse med denne særskilte retssag, ikke kan kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...skifteretlig sag” og derfor som udgangspunkt ikke kan kæres frit. Der forelå ikke holdepunkter for at fravige dette udgangspunkt, og kæremålet blev afvist. Begrebet ”skifteretlig sag” må her forstås ikke som en sag i skifteretten om behandling af et dødsbo, men som en særskilt tvist på linje med eksemplet i præmisserne i UfR 2020.3744 H om fordringsprøvelse.

Læs på JurabibliotekÆgtefælleskifteretlige afgørelser

- Side 42 -

...heller ikke fandt anvendelse, da skifterettens afgørelse ikke kunne anses for truffet under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse. Afgørelsen kunne derfor kæres efter de almindelige regler i retsplejelovens § 389, stk. 1, uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, og sagen blev hjemvist til landsretten til realitetsbehandling af kæremålet.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...skifteretten afsiger i forbindelse med skiftet som sådan, kan frit kæres. Se som eksempel TFA 2018.88/1 V, hvor landsretten bemærkede, at kære af skifterettens kendelse om bobehandlers salær og fordeling af boomkostningerne ikke er omfattet af retsplejelovens § 389 a. Se også Niels Fenger og Hanne Kjærulff i UfR 2016B.108 (note 72) med henvisning til Vestre

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 43 -

...beskikke en advokat for en part i en sag om ægtefælleskifte, som skifteretten traf under rettens behandling af et bo, der var taget under offentligt skifte og udleveret til bobehandler. Også et pålæg til en ægtefælle om at udlevere skatteoplysninger til bobehandleren, jf. ægtefælleskiftelovens § 22, stk. 1, kan kæres uden tilladelse, jf. TFA 2019.131/2 Ø.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Skifterettens kendelser afsagt under særskilte retssager anlagt efter ægtefælleskiftelovens § 2 er derimod omfattet af retsplejelovens § 389 a, jf. ægtefælleskiftelovens § 2, stk. 4 og kan kun kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Læs på Jurabibliotek


Sager om faderskab og medmoderskab

...at retsplejelovens § 389 a også finder anvendelse på sager om faderskab og medmoderskab. Ved UfR 2019.1863 H (TFA 2019.216/1 H) har Højesteret fastslået, at byrettens kendelse om ikke at genoptage en faderskabssag, jf. børnelovens § 26, stk. 2, jf. § 24, ikke kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, da afgørelsen var omfattet af § 389 a.

Læs på JurabibliotekVærgemålssager

- Side 44 -

...retsplejelovens kapitel 36 og 37, herunder til bestemmelsen retsplejelovens § 389 a i kapitel 37. At retsplejelovens almindelige regler om kære, herunder § 389 a, finder anvendelse, må dog følge af, at kapitel 43 slet ikke indeholder regler om kære, og derfor må man falde tilbage på de almindelige regler om kærefrist, fremgangsmåde osv. i kapitel 37.

Læs på Jurabibliotek

(...)

I UfR 2017.432 Ø er det fastslået, at kære af byrettens afslag på beskikkelse af en anden advokat end den allerede beskikkede under en værgemålssag krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet efter retsplejelovens § 389 a. I begrundelsen for landsrettens afgørelse er bl.a. anført følgende:

Læs på Jurabibliotek

(...)

...bestemmelsen i retsplejelovens § 389 a som udgangspunkt afgrænses ud fra et tidsmæssigt kriterium, således at bestemmelsen som udgangspunkt afskærer fri kære af kendelser og beslutninger, der træffes under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, også selv om afgørelsen ikke kan siges at vedrøre sagsforberedelsen eller hovedforhandlingen som sådan.

Læs på Jurabibliotek