14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 1a

Lov om rettens pleje paragraf 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Den Særlige Klageret behandler og påkender

  • 1) begæringer om genoptagelse af en straffesag, jf. kapitel 86,

  • 2) kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer, jf. § 737,

  • 3) klager, der henvises efter § 48,

  • 4) klager over advarsler meddelt efter § 48,

  • 5) sager om suspension, disciplinærforfølgning og afsked på grund af sygdom i de i §§ 49, 49 a, 50 og 55 nævnte tilfælde,

  • 6) sager efter § 51 f om afsked før tilkaldeperiodens udløb,

  • 7) sager efter § 54 a om afsked og ændring af tjenestested og

  • 8) sager om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse, jf. § 6, stk. 3, i lov om Domstolsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Klageretten består af 5 medlemmer, der efter indstilling af justitsministeren beskikkes af kongen for en periode på 10 år. Rettens medlemmer kan kun afsættes ved dom. Et medlem udtræder, når betingelserne for medlemmets beskikkelse bortfalder. Beskikkelsen ophører senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Genbeskikkelse kan ikke finde sted.

•••

Stk. 3 Klagerettens medlemmer skal være en højesteretsdommer (Klagerettens formand), en landsdommer og en byretsdommer, der beskikkes efter indstilling til justitsministeren fra henholdsvis Højesteret, landsretterne og Den Danske Dommerforening, samt en advokat, der beskikkes efter indstilling til justitsministeren fra Advokatrådet, og en universitetslærer i retsvidenskab eller anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse.

•••

Stk. 4 For hvert af rettens medlemmer beskikker kongen efter tilsvarende regler som for vedkommende medlem en første- og andensuppleant. Suppleanterne tiltræder om nødvendigt retten, således at førstesuppleanten går forud for andensuppleanten.

•••

Stk. 5 Klagerettens sekretariatsopgaver udføres af Højesteret efter aftale mellem Højesterets præsident og Klagerettens formand.

•••
profile photo
Profilside