14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 1019j

Lov om rettens pleje paragraf 1019j

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1019j Afgives forklaring i retten, jf. § 1019 h, beskikker retten en advokat for klageren og indklagede.

•••

Stk. 2 I andre tilfælde kan retten, når særlige grunde taler derfor, efter begæring fra klageren eller indklagede beskikke en advokat for den pågældende. Politiklagemyndigheden vejleder om adgangen til at begære en advokat beskikket, og Politiklagemyndigheden sørger for, at en anmodning herom indbringes for retten. § 1019 h, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Vejledningen skal gives snarest muligt, og senest inden den pågældende afgiver forklaring første gang. Det skal af sagens materiale fremgå, at den pågældende har modtaget behørig vejledning.

•••

Stk. 3 Advokatbeskikkelse efter stk. 1 og 2 sker uden udgifter for klageren og indklagede.

•••

Stk. 4 Den beskikkede advokat skal løbende have tilsendt kopi af det materiale, som Politiklagemyndigheden tilvejebringer som led i undersøgelsen. Advokaten må ikke uden tilladelse fra Politiklagemyndigheden overlevere det modtagne materiale til sin klient eller andre.

•••

Stk. 5 Den beskikkede advokat har adgang til at overvære forklaringer, der afgives af klienten hos Politiklagemyndigheden, og har ret til at stille yderligere spørgsmål til sin klient. Advokaten underrettes om tidspunktet for afgivelse af forklaring, der så vidt muligt skal aftales med advokaten.

•••

Stk. 6 Den beskikkede advokat har adgang til at overvære forklaringer, der afgives i retten, og har ret til at stille yderligere spørgsmål. Advokaten underrettes om tidspunktet for afholdelse af retsmøde, der så vidt muligt skal aftales med advokaten.

•••
profile photo
Profilside