14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 210

Lov om rettens pleje paragraf 210

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§210 I straffesager kan retten efter begæring fra tiltalte eller anklagemyndigheden bestemme, at der skal foretages syn og skøn.

•••

Stk. 2 § 197, § 198, stk. 1-3, §§ 199-204, § 207, § 208, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, og § 209 finder med de ændringer, der følger af forholdets natur, anvendelse i straffesager.

•••

Stk. 3 Efter skønserklæringens afgivelse kan tiltalte og anklagemyndigheden stille supplerende spørgsmål til skønsmanden inden en frist fastsat af retten.

•••

Stk. 4 Skønsmanden kan indkaldes til hovedforhandlingen i straffesagen for at gennemgå skønserklæringen og besvare spørgsmål i tilknytning hertil. § 206, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside