Retslægerådsloven § 3

Denne konsoliderede version af retslægerådsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om retslægerådet.

Lov nr. 60 af 25. marts 1961

§ 3

Justitsministeren beskikker et antal praktiserende læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, hospitalslaboranter, fysioterapeuter, apotekere og apotekermedhjælpere til at deltage i rådets behandling af de i lov om sundshedsvæsenets centralstyrelse § 5 og lov om apotekervæsenet § 19 nævnte sager.

Stk. 2 Bestemmelsen i § 2, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.