Retsafgiftsloven § 24

Denne konsoliderede version af retsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. oktober 2021

Lov om retsafgifter

Lov nr. 425 af 16. marts 2021,
som ændret ved lov nr. 1793 af 28. december 2023

§ 24

Af boer, der i medfør af lov om ægtefælleskifte m.v. behandles ved bobehandler, betales 1.500 kr.

Stk. 2 Overstiger bobeholdningen 1,5 mio. kr., betales yderligere 9.000 kr. Angår skiftet en del af boet, medregnes alene den del, der er omfattet af skiftet.

Stk. 3 Afgiftspligten indtræder, når skifteretten henviser boet til bobehandler.

Stk. 4 Afgiften forfalder til betaling, når boopgørelsen er endelig. Afbrydes skiftet, jf. § 30 i lov om ægtefælleskifte m.v., forfalder afgiften til betaling, når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.