Restaurationsloven § 34

Denne konsoliderede version af restaurationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Lov nr. 256 af 06. maj 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 05. juli 2019

Klage over afgørelser
§ 34

Politiets afgørelser om nægtelse af autorisation efter § 15 a og godkendelse efter § 15 c samt politiets afgørelser efter § 26, stk. 1 og 2, § 29, stk. 4, § 31 og § 32, stk. 4, kan indbringes for rigspolitichefen. Andre afgørelser efter denne lov, der træffes af politiet, kan med de i § 35 nævnte undtagelser indbringes for Erhvervsstyrelsen. Klage over politiets påbud om lukning af en virksomhed, jf. § 32, stk. 4, 3. pkt., har opsættende virkning, medmindre rigspolitichefen bestemmer andet.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.