Restaurationsloven § 15a

Denne konsoliderede version af restaurationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Lov nr. 256 af 06. maj 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 692 af 05. juli 2019

§ 15a

Dørmænd i restaurationsvirksomheder skal være autoriserede. Autorisation meddeles af politiet og gælder for hele landet.

Stk. 2 Autorisation kan meddeles en person, der

  • 1) er fyldt 18 år,

  • 2) opfylder de krav til uddannelse, som Erhvervsstyrelsen fastsætter, jf. § 15 b, stk. 3,

  • 3) ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

  • 4) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

Stk. 3 Personer, som i henhold til lov om vagtvirksomhed er autoriseret til at drive vagtvirksomhed, og en vagtvirksomheds godkendte personale kan uden anden autorisation varetage hvervet som dørmand i restaurationsvirksomheder.

Stk. 4 En autorisation som dørmand kan efter omstændighederne begrænses og betinges.

Stk. 5 Politiet kan gøre undtagelse fra kravet om uddannelse i stk. 2, nr. 2, hvis en person har de fornødne kvalifikationer.