14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Renteloven § 5

Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af renteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan hvert andet år efter forhandling med Danmarks Nationalbank og Økonomi- og Erhvervsministeriet ændre renten, dog således at det i stk. 1 nævnte tillæg ikke kan fastsættes til mindre end 8 pct.

•••

Stk. 3 Hvor særlige forhold begrunder det, kan retten bestemme, at der skal betales en højere eller lavere rente. Ved fordringer i henhold til aftaler som nævnt i § 1, stk. 4, kan retten dog alene bestemme, at der skal betales en højere rente.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser § 15, stk. 1 Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser § 14, stk. 1 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 86, stk. 3 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 85c, stk. 20 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 76, stk. 3 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 46, stk. 2 Barselsloven § 45, stk. 11 Fiskeriloven § 115, stk. 1 EUDP-loven § 14, stk. 3 LG-loven § 9, stk. 9 Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 19, stk. 3 Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 14, stk. 3 Bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. § 10, stk. 5 Udstykningsloven § 47, stk. 2 Godtgørelsesloven § 13, stk. 19 Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer § 4, stk. 3 Landbrugsstøtteloven § 20, stk. 1 Erstatningsansvarsloven § 16, stk. 2 Dyreværnsloven § 24f, stk. 2 Dyreværnsloven § 24e, stk. 2 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21f, stk. 2 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21, stk. 2 Udstykningsafgiftsloven § 4, stk. 1 Sundhedsklageloven § 24a, stk. 7 Slagtekyllingeloven § 18, stk. 3 Barselsudligningsloven § 10, stk. 4 Lov om frø, kartofler og planter § 1, stk. 7 Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 13, stk. 3 Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 13, stk. 1 Aktivloven § 80a, stk. 11 Taxilov § 33, stk. 2 Sygedagpengeloven § 66, stk. 11 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren § 53, stk. 2 Luftfartsloven § 148, stk. 6 Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede § 11, stk. 2 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 19, stk. 3 Lov om foderstoffer § 4a, stk. 1 Forsikringsaftaleloven § 24, stk. 2 Arbejdsskadesikringsloven § 55, stk. 3
Interne henvisninger: § 7, stk. 2 § 7, stk. 1 § 1, stk. 4

profile photo
Profilside