Registreringsafgiftsloven § 3b

Denne konsoliderede version af registreringsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Lov nr. 221 af 26. maj 1971,
jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 24. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 1795 af 28. december 2023, lov nr. 1796 af 28. december 2023 og lov nr. 109 af 31. januar 2024

§ 3b

Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når køretøjet tilhører en virksomhed, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Ansøgningen skal indgives af leasingvirksomheden.

Stk. 2 Der betales afgift af køretøjer, der skal registreres efter lov om registrering af køretøjer. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. Afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der betales registreringsafgift efter denne bestemmelse for en længere periode end leasingperioden, dog maksimalt yderligere 1 måned. Afgiften udgør

 • 1) for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder,

 • 2) for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder og

 • 3) for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

Stk. 3 Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikkefinansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli.

Stk. 4 Køretøjer, for hvilke der er indgivet ansøgning efter stk. 1, kan tages i anvendelse, inden der er meddelt tilladelse efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret.

 • 2) Der er indgivet en skriftlig erklæring om straksibrugtagning til told- og skatteforvaltningen.

 • 3) Der er sket betaling af afgiften efter stk. 2 og forrentningen efter stk. 3 beregnet på baggrund af en af leasinggiver oplyst afgiftspligtig værdi for køretøjet.

 • 4) Told- og skatteforvaltningen har ikke tidligere givet afslag eller truffet afgørelse om, at kriterierne for at betale afgift efter denne bestemmelse ikke var opfyldt, på baggrund af en ansøgning efter stk. 1 fra samme ansøger for det samme køretøj, som tidligere har været ibrugtaget efter denne bestemmelse.

Stk. 5 Er der for et køretøj, som er taget i anvendelse i medfør af stk. 4, oplyst en afgiftspligtig værdi for køretøjet, som afviger fra den afgiftspligtige værdi opgjort efter §§ 8 og 9 eller § 10, reguleres afgiftsbeløbet, og told- og skatteforvaltningen efteropkræver eller tilbagebetaler differencen. Opnås tilladelse efter stk. 1 ikke for et køretøj, som er taget i anvendelse i medfør af stk. 4, skal nummerpladerne afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret straks efter meddelelsen af afslaget på eller afvisningen af ansøgningen eller straks efter tilbagetrækning, bortfald el.lign. af ansøgningen. Hvis køretøjets nummerplader ikke afleveres rettidigt, skal køretøjets nummerplader efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen snarest inddrages ved politiets foranstaltning. Ved tilbagetrækning, bortfald el.lign. af ansøgningen træffer told- og skatteforvaltningen afgørelse om, hvorvidt kriterierne for at betale afgift efter denne bestemmelse var opfyldt i den periode, hvor køretøjet var taget i brug efter stk. 4. Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler eventuelle forudbetalte beløb, som vedrører den del af afgiftsperioden opgjort som hele måneder, jf. stk. 2 og 3, som ligger efter tidspunktet for enten afslaget på ansøgningen eller bortfald el.lign. af ansøgningen, med fradrag af 15 pct., dog fradrag på mindst 8.500 kr.

Stk. 6 For betaling af afgiften og renter efter stk. 2, 3, 9 og 10 hæfter leasingvirksomheden. Tillades overdragelse af en leasingkontrakt efter stk. 8, nr. 2, hæfter erhververen af leasingkontrakten for betaling af afgift og renter.

Stk. 7 Forlænges den i stk. 1 kontraktaftalte leasingperiode, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at afgiften for den tidsbegrænsede periode betales efter stk. 2 og 3, hvis ansøgning herom indgives, senest 14 dage inden leasingperioden udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem leasingtageren og leasingvirksomheden. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som leasingperioden og afgiftsperioden forlænges med. Forlængelsen af afgiftsperioden kan maksimalt overstige forlængelsen af leasingperioden med 1 måned.

Stk. 8 Hvis leasingaftalen ændres eller afbrydes eller det leasede køretøj ændrer afgiftsmæssig identitet, skal nummerpladerne afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret. Afbrydes en leasingaftale som nævnt i 1. pkt., tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen den afgift og rente, der eventuelt er betalt for meget for afgiftsperioden, jf. stk. 2 og 3. Uanset 1. pkt. kan der foretages følgende ændringer i leasingaftalen uden told- og skatteforvaltningens fornyede godkendelse efter stk. 1, når ændringen ikke fører til omberegning af den betalte afgift efter stk. 2 og 3, medmindre afgiften genberegnes i medfør af § 9 a, og forudsat at de øvrige betingelser for betaling af afgift efter stk. 2 og 3 fortsat er opfyldt:

 • 1) Et skifte af leasingtager, hvorved leasingtageren udtræder af leasingaftalen og en anden samtidig indtræder som ny leasingtager i leasingaftalen på uændrede vilkår. Leasingvirksomheden skal meddele identiteten af denne nye leasingtager og tidspunktet for skiftet af leasingtager til told- og skatteforvaltningen, inden skiftet sker.

 • 2) Et skifte af leasinggiver, når en portefølje af leasingaftaler overdrages som led i en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af leasingvirksomheden og told-og skatteforvaltningen giver tilladelse til, at overdragelsen ikke tillægges virkning efter 1. pkt. Vilkårene i leasingaftalerne skal i øvrigt forblive uændrede.

 • 3) En ændring af et maksimum for det samlede kilometerantal, som køretøjet kan benyttes. Aftalen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af den foretagne ændring og de økonomiske konsekvenser heraf for leasingaftalen.

 • 4) En forhøjelse af leasingydelsen og ændring af en fastsat restværdi i henhold til leasingaftalens vilkår og som direkte følge af en ændring af afgiftsgrundlaget i medfør af § 9 a, når ændringerne sker samtidig med en forhøjelse af registreringsafgiften. Aftalen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af de foretagne ændringer og de økonomiske konsekvenser heraf for leasingaftalen.

 • 5) En ændring, som er uden betydning for opnåelse af tilladelse efter stk. 1.

Stk. 9 På det tidspunkt, hvor leasingaftalen afbrydes, eller hvor køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., fastsætter told- og skatteforvaltningen efter ansøgning køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi efter § 10. Ansøgning herom skal indgives til told- og skatteforvaltningen, senest 7 dage efter at leasingaftalen afbrydes, eller senest 7 dage efter at køretøjet udgår af ordningen. Hvis den betalte afgift efter stk. 2 overstiger den beregnede afgift efter 1. pkt., tilbagebetales differencen. Hvis den betalte afgift efter stk. 2 er mindre end den beregnede afgift efter 1. pkt., opkræves differencen.

Stk. 10 Ved afgiftsperiodens udløb skal køretøjets nummerplader afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret. Hvis køretøjets nummerplader ved afgiftsperiodens udløb ikke afleveres rettidigt, skal køretøjets nummerplader efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen snarest inddrages ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf skal der efterfølgende betales afgift og rente for den periode, der forløber fra afgiftsperiodens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller fjernes. Afgift og rente opkræves pr. påbegyndt måned, som fristen overskrides med, jf. stk. 2 og 3.  3. og 4. pkt. finder alene anvendelse i det tilfælde og i den periode, hvor leasingvirksomheden på grund af leasingtagers forhold ikke kan skaffe sig fysisk rådighed over køretøjets nummerplader ved afgiftsperiodens udløb. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 11 Ændres leasingaftalen i andre end de i stk. 8 opregnede tilfælde, uden at aftalen med de ønskede ændringer indsendes til told- og skatteforvaltningen til godkendelse, og anvendes køretøjet uanset forpligtelsen i stk. 8, 1. pkt., efter det tidspunkt, hvor den pågældende ændring er foretaget, forfalder den fulde registreringsafgift for køretøjet efter § 1, stk. 1, opgjort efter reglerne i §§ 4-5 c fra ændringstidspunktet.

Stk. 12 Leasingaftaler skal forelægges told- og skatteforvaltningen ved ansøgningen om tilladelse efter stk. 1. Leasingaftaler omfattet af stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Oplysninger, hvorved leasingvirksomheden kan identificeres.

 • 2) Oplysninger, hvorved leasingtageren kan identificeres.

 • 3) Oplysninger, hvorved køretøjet kan identificeres.

 • 4) En specifikation af køretøjets beskaffenhed og udstyr.

 • 5) Oplysning om størrelsen af leasingydelsen og eventuelle andre ydelser, der udveksles mellem leasingtager og leasingvirksomheden som følge af leasingaftalen.

 • 6) Oplysning om leasingperiodens starttidspunkt og varighed.

 • 7) Oplysning om afgiftsperiodens starttidspunkt og varighed, hvis afgiftsperioden er længere end leasingperioden, jf. stk. 2.

 • 8) Oplysninger om vilkår ved leasingaftalens udløb, herunder en aftalt køberet, købepligt, anvisningsret eller anvisningspligt og betingelserne herfor, hvis en sådan ret eller pligt er aftalt.

 • 9) Oplysning om vilkår for førtidigt ophør af leasingaftalen, herunder vilkår ved misligholdelse og vilkår, hvis leasingaftalen kan opsiges i løbet af leasingperioden.

 • 10) Angivelse og beskrivelse af andre aftaler, som har betydning for den økonomiske afvikling af leasingaftalen.

Stk. 13 Overgår et køretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, berigtiges afgiften af køretøjet efter reglerne i §§ 4-5 c.

Stk. 14 Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning give tilladelse til, at en virksomhed, der er registreret efter § 15, kan angive afgiften efter § 14, også for så vidt angår betaling af registreringsafgift efter denne paragraf, uden at der skal ansøges om en særskilt tilladelse som nævnt i stk. 1 for hvert enkelt køretøj. Tilladelsen efter 1. pkt. gælder dog alene for angivelse af afgift for køretøjer, der leases i henhold til en leasingaftale, hvis aftalevilkår er identiske med en på forhånd godkendt standardleasingaftale.

Stk. 15 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om told- og skatteforvaltningens behandling af ansøgninger om tilladelse til betaling af registreringsafgift efter denne paragraf, jf. stk. 1. Skatteministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om kriterier for ibrugtagning af køretøjer i medfør af stk. 4 og de administrative eller sanktionsmæssige konsekvenser af denne ibrugtagning, jf. stk. 5. Skatteministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om told- og skatteforvaltningens behandling af ansøgninger om tilladelse til at angive afgift efter § 14, også for så vidt angår betaling af registreringsafgift efter denne paragraf, jf. stk. 14.