14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 3c

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 3c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3c Efter ansøgning kan told- og skatteforvaltningen meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige motorkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kan betales efter reglerne i stk. 2, når motorkøretøjet tilhører en udlænding og af denne benyttes her i landet under et tidsbegrænset ophold.

•••

Stk. 2 Afgiften, der beregnes efter § 3 a, stk. 3, 2. pkt., betales kvartalsvis forud. § 3 a, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, rente og tillæg til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.

•••

Stk. 3 Pligten til betaling af afgift og rente ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten i Danmark ophører eller motorkøretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3. Ophører registreringspligten, eller udgår motorkøretøjet af ordningen, jf. § 1, stk. 3, tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen depositummet samt for meget betalt afgift og rente. Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler endvidere depositummet, når den samlede afgift er betalt eller der sker afgiftsberigtigelse efter stk. 4.

•••

Stk. 4 Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse eller i forbindelse med, at ejeren af et køretøj omfattet af stk. 1 tager varigt ophold her i landet, berigtiges afgiften af køretøjet efter reglerne i § 4.

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte regler om meddelelse og fremvisning af tilladelse og om betaling af de i stk. 1-4 nævnte afgifter og rente. Bekendtgørelse om registreringsafgift

•••
profile photo
Profilside