14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 27

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1194 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Straffebestemmelser
Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

  • 2) overtræder § 3 b, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., stk. 8, 1. pkt., og stk. 10, 1. pkt., § 9, stk. 1 og 2§ 9 a, stk. 4§ 16, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1 og 2, § 24 eller § 25, stk. 1, 3 og 5,

  • 3) anvender et afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1, 3, 4 og 10, § 3 b, stk. 1, og § 3 c, stk. 1, jf. dog § 3 b, stk. 4,

  • 4) anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift, eller hvoraf der er betalt afgift efter bestemmelserne i § 5, § 5 a, stk. 1 og 2, eller §§ 5 b eller 5 c, i strid med de betingelser, der gælder for fritagelsen eller afgiftsberigtigelsen efter den pågældende bestemmelse,

  • 5) anvender et køretøj, der er afmeldt af Køretøjsregisteret efter reglerne om tilbagebetaling af afgift for ældre køretøjer i tidligere lovgivning,

  • 6) her i landet anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er afmeldt af Køretøjsregisteret, og for hvilket der er godtgjort afgift efter reglerne om godtgørelse af afgift i forbindelse med udførsel, jf. § 7 b og c.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om registreringsafgift

•••

Stk. 3 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

•••
profile photo
Profilside