14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Registreringsafgiftsloven § 25

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af registreringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 228 af 11. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Told- og skatteforvaltningen kan forlange ethvert køretøj fremstillet til eftersyn, for så vidt det skønnes nødvendigt af afgiftsmæssige grunde. Enhver køber, sælger eller leverandør af køretøjer eller dele til fremstilling af køretøjer, enhver, der erhvervsmæssigt udlejer køretøjer, og enhver fysisk eller juridisk person, der er interesseforbunden med eller nærtstående til en sådan køber, sælger, leverandør eller udlejer, jf. ligningslovens § 2, stk. 1-4, skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen, skatteankeforvaltningen, et motorankenævn eller Landsskatteretten de nødvendige oplysninger til brug ved beregning af afgiften. Enhver bruger af motorkøretøjer omfattet af § 3 a, stk. 1, 3, 4 eller 9, § 3 b, stk. 1, og § 3 c, stk. 1, skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af afgiften.

•••

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos registrerede virksomheder, hos andre virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter eller udlejer afgiftspligtige køretøjer, og hos fysiske eller juridiske personer, der er interesseforbundne med eller nærtstående til sådanne virksomheder, jf. ligningslovens § 2, stk. 1-4. Told- og skatteforvaltningen har efter samme regler som nævnt i 1. pkt., adgang til at efterse køretøjer, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. hos disse virksomheder. I det omfang oplysninger som nævnt i 2. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

•••

Stk. 3 Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1-2 omhandlede eftersyn.

•••

Stk. 4 Den, der har overtaget sælgerens rettigheder efter en kontrakt vedrørende salg af et nyt køretøj eller på anden måde helt eller delvis har finansieret dette, skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for kontrollen med beregningen af afgiften af køretøjet.

•••

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen kan hos forsikringsselskaber, taksatorer og automobilværksteder m m indhente enhver oplysning, som er nødvendig for kontrollen med de regler, der er fastsat i §§ 7 og 7 a.

•••
profile photo
Profilside