Råstofbekendtgørelsen § 65

Denne konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018

§ 65

Bestemmelsen i § 26 b, stk. 7, i lov om råstoffer om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, finder ikke anvendelse for