14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 64

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Miljøstyrelsens afgørelser truffet efter § 20 og § 24 i lov om råstoffer skal meddeles til

 • 1) adressaten for afgørelsen,

 • 2) dem, der administrativt har været inddraget i sagen,

 • 3) offentlige myndigheder, der antages at have interesse i sagen, herunder myndigheder i andre lande som nævnt i § 63, stk. 1,

 • 4) Dansk Industri,

 • 5) Danmarks Rederiforening,

 • 6) Danske Råstoffer og

 • 7) Danmarks Fiskeriforening.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet Miljøstyrelsen herom:

 • 1) En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

 • 2) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

 • 3) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

 • 4) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

•••

Stk. 3 Miljøstyrelsen skal offentliggøre følgende:

•••

Stk. 4 Offentliggørelsen i henhold til stk. 3 kan ske udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside