14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 55

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 Beregning af vederlag i eneretsområder udlagt efter auktion
Det samlede årlige vederlag for indvinding af råstoffer i et indvindingsområde med eneret meddelt efter auktion beregnes som summen af

  • 1) produktionsvederlag gange mængde indvundne råstoffer, jf. § 54, stk. 2, og

  • 2) det i loven fastsatte arealvederlag gange antal km2 indvindingsområde.

•••

Stk. 2 Størrelsen af produktionsvederlaget og størrelsen af indvindingsområdet fremgår af indvindingstilladelsen.

•••

Stk. 3 I beregningsgrundlaget for den i stk. 1, nr. 1, nævnte betaling, fradrages mængden af indvundne råstoffer i m3, som tilladelsesindehaveren har indberettet til og dokumenteret over for Miljøstyrelsen, er benyttet til kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse fra miljø- og fødevareministeren eller til anlægsarbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller er benyttet af en offentlig bygherre til udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. § 22 a, stk. 4, nr. 1-3, i lov om råstoffer.

•••

Stk. 4 Der skal som minimum i henhold til stk. 1, nr. 1, årligt betales for en mængde svarende til 30 % af den samlede tilladte mængde divideret med det antal år, indvindingstilladelsen gælder. Har tilladelsesindehaveren ikke i et enkelt år indvundet en mængde svarende til det betalte minimumsvederlag, kan denne mængde indvindes i de følgende år uden yderligere vederlagsbetaling. Hvis den tilladte mængde ændres i løbet af tilladelsesperioden, beregnes minimumsvederlaget for den resterende tilladelsesperiode på grundlag af den ændrede samlede tilladte mængde divideret med det antal år, tilladelsen samlet er og har været gældende.

•••

Stk. 5 Kravet om betaling af minimumsvederlag som angivet i stk. 4 gælder, selv om der er indvundet råstoffer, der er benyttet til vederlagsfri anvendelser, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside