Råstofbekendtgørelsen § 47

Denne konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018

Ophør af eneretten i bygherreområder
§ 47

Eneretten til et område ophører,

  • 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. § 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse,

  • 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. § 46, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer,

  • 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller

  • 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Miljøstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse tilbagekaldt.