Råstofbekendtgørelsen § 35

Denne konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018

§ 35

Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Miljøstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal.

Stk. 2 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 1, videresender styrelsen relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.