14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Anmodning om afholdelse af auktion over et område
Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Anmodning skal indsendes elektronisk til Miljøstyrelsen.

•••

Stk. 2 Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Navn, adresse og CVR-nummer på den, der anmoder om afholdelse af auktion. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

  • 2) Det område, der anmodes om afholdelse af auktion over, indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områdeafgrænsningen skal desuden leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

•••

Stk. 3 Den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligter sig hermed til at byde på auktionen og gennemføre efterforskning af området. Anmodningen skal være vedlagt sikkerhedsstillelse for gennemførelse af efterforskning, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer og bekendtgørelsens kapitel 8.

•••
profile photo
Profilside