Råstofbekendtgørelsen § 12

Denne konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018

§ 12

Hvis ansøger anmoder om det, afgiver Miljøstyrelsen, inden en ansøgning om tilladelse til indvinding indgives, en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som ansøger skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten i henhold til § 11, stk. 1, jf. § 23 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).