14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen Kapitel 8

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen kapitel 8

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Råstofbekendtgørelsen

Kapitel 8

Sikkerhedsstillelse og bod for manglende efterforskning

§48 Sikkerhed for gennemførelse af efterforskning i henhold til § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer, beregnes på grundlag af arealet af det potentielle indvindingsområde, jf. § 3, stk. 2, nr. 3. litra a, og udgør følgende:

  • 1) For arealer, hvor der ikke er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase IA og IB: 25.000 kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst 300.000 kr.

  • 2) For arealer, hvor der allerede er foretaget fuld geologisk kortlægning, jf. bilag 3, fase IA og IB: 10.000 kr. pr. km2 efterforskningsareal, dog mindst 100.000 kr.

Stk. 2 Beløbene i stk. 1 indeksreguleres en gang årligt efter 31. december 2015 på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. De indeksregulerede takster offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

§49 Sikkerhed, jf. § 48, skal stilles i form af børsnoterede obligationer, kontante indskud, garanti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab eller anden lige så betryggende sikkerhed efter SKATs godkendelse. Sikkerhedsstillelse i form af kontante indskud forrentes ikke.

Stk. 2 Betingelserne for udbetaling af den stillede sikkerhed skal være udformet i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3 Den i stk. 1 nævnte sikkerhed administreres af SKAT.

§50 Sikkerhed stillet af den, der har anmodet om auktion over et område, bortfalder, hvis auktionen er blevet vundet af en anden, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer.

Stk. 2 I øvrigt bortfalder den stillede sikkerhed, når Miljøstyrelsen har konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Der er foretaget fuld geologisk og miljømæssig efterforskning inden udløbet af efterforskningstilladelsen, og data samt fyldestgørende efterforskningsrapporter er indsendt til myndighederne i overensstemmelse med reglerne i § 6.

  • 2) Den pågældende har lovligt opgivet området eller en del af området uden at foretage fuld geologisk og miljømæssig efterforskning og meddelt dette til Miljøstyrelsen inden udløbet af efterforskningstilladelsen. Et område eller en del af et område kan lovligt opgives i følgende tilfælde:

    • a) Hvis der fremkommer nye oplysninger om forhold, som kan medføre, at der ikke eller kun med væsentlige begrænsninger vil kunne opnås ret til indvinding af råstoffer, og eneretsindehaveren eller den, der har anmodet om auktion over et område, derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre efterforskning eller uden at gennemføre den fuldt ud.

    • b) Hvis eneretsindehaveren ud fra en delvist gennemført efterforskning, som mindst omfatter gennemførelse i hele området af en af faserne IA, IB, IIA eller IIB, jf. bilag 3, dokumenterer, at der ikke er den ønskede råstoftype i området, at råstofferne på grund af de geologiske forhold ikke kan indvindes rentabelt, eller at de ønskede råstoffer kan indvindes fra en mindre del af arealet, og derfor ønsker at frasige sig eneretten til området eller en del af området uden at gennemføre den resterende efterforskning.

§51 Bod for manglende efterforskning
Hvis betingelserne for bortfald af sikkerhedsstillelsen ikke opfyldes inden for de fastsatte frister, skal den pågældende betale et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen som bod til Miljøstyrelsen, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan skønsmæssigt nedsætte størrelsen af en bod i henhold til stk. 1, hvis den pågældende har gennemført efterforskningen delvist. I så fald bortfalder den resterende del af den stillede sikkerhed.

profile photo
Profilside