14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen Kapitel 5

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Råstofbekendtgørelsen

Kapitel 5

Auktion

§17 Med henblik på opnåelse af eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område på søterritoriet eller kontinentalsoklen, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, gennemfører Miljøstyrelsen auktioner som beskrevet i dette kapitel.

§18 Anmodning om afholdelse af auktion over et område
Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Anmodning skal indsendes elektronisk til Miljøstyrelsen.

Stk. 2 Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Navn, adresse og CVR-nummer på den, der anmoder om afholdelse af auktion. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer oplyses SE-nummer.

 • 2) Det område, der anmodes om afholdelse af auktion over, indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses af rette linjer mellem positionerne. Områdeafgrænsningen skal desuden leveres i et GIS-format, der kan indlæses i MapInfo.

Stk. 3 Den, der anmoder om afholdelse af auktion over et område, forpligter sig hermed til at byde på auktionen og gennemføre efterforskning af området. Anmodningen skal være vedlagt sikkerhedsstillelse for gennemførelse af efterforskning, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer og bekendtgørelsens kapitel 8.

§19 Der kan ikke afholdes auktion over følgende områder:

 • 1) Områder, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse til indvinding efter auktion, f.eks. fordi det er omfattet af et forbud mod tilladelse til råstofindvinding eller er forbeholdt særlige råstofforsyningsbehov.

 • 2) Områder, hvor der må foretages efterforskning med henblik på indvinding i henhold til en gældende efterforskningstilladelse eller en anmeldelse efter § 2, stk. 3. og områder, hvor der er en gældende indvindingstilladelse.

 • 3) Områder, hvor der, inden indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion, af en anden er foretaget anmeldelse af efterforskning, men denne endnu ikke må påbegyndes, jf. § 2, stk. 3, eller er indgivet en ansøgning om efterforskningstilladelse eller indvindingstilladelse, som endnu ikke er færdigbehandlet.

 • 4) Områder, hvor der er en fortrinsret til at ansøge om indvindingstilladelse på baggrund af en efterforskning.

 • 5) Tidligere fællesområder, hvor der har været en gældende tilladelse i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer inden for det seneste år.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, kan indehaveren af en tilladelse til indvinding meddelt på baggrund af auktion indgive anmodning om, at der afholdes auktion over området, når der er to år eller derunder, til indvindingstilladelsen udløber, eller når der er 80 % eller derunder tilbage af den tilladte samlede mængde.

Stk. 3 Hvis et område indeholder delarealer, som der i henhold til stk. 1 og 2, ikke kan afholdes auktion over, giver Miljøstyrelsen den, der har indgivet anmodningen, meddelelse herom med en frist for at trække anmodningen tilbage. Hvis anmodningen ikke trækkes tilbage inden fristens udløb, afholdes der auktion over området uden det pågældende delareal. Hvis en anmodning i øvrigt ikke opfylder kravene i stk. 1 og 2 eller § 18, kan Miljøstyrelsen afvise anmodningen eller give den pågældende en frist til at indgive en korrigeret anmodning.

§20 Oplysning om områder, for hvilke der er indgivet anmodning om afholdelse af auktion, offentliggøres først i forbindelse med offentliggørelse af udbudsmaterialet, jf. § 22. Hvis der er tale om et område, som også ville kunne udlægges til fællesområde, jf. § 37, stk. 1, offentliggør Miljøstyrelsen dog hurtigst muligt oplysning om, at der er anmodet om afholdelse af auktion over området. Der kan efter offentliggørelsen, jf. 2. pkt., ikke anmodes om afholdelse af samtidig auktion over et andet område, som helt eller delvis omfatter samme areal.

§21 Tidspunkt for afholdelse af auktion
Miljøstyrelsen afholder auktion to gange årligt, i marts eller april og i oktober eller november.

Stk. 2 To gange årligt offentliggør Miljøstyrelsen en frist for indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion over et område, som ønskes medtaget på den førstkommende ordinære auktion. Fristen for at indgive anmodninger fastsættes til 4 uger. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3 Såfremt der mellem de to ordinære auktioner opstår behov for råstofindvinding, som ikke kan afvente den kommende ordinære auktion, kan Miljøstyrelsen beslutte at gennemføre en ekstraordinær auktion. En anmodning om afholdelse af ekstraordinær auktion over et område skal ledsages af en begrundet redegørelse for det opståede behov.

Stk. 4 Miljøstyrelsen afholder auktion over de områder, hvor der inden de fastsatte frister er indgivet fuldstændig anmodning om afholdelse af auktion.

§22 Udbudsmaterialet
Miljøstyrelsen offentliggør 4 uger før afholdelse af auktion udbudsmaterialet på styrelsens hjemmeside eller på Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

Stk. 2 Udbudsmaterialet skal indeholde følgende:

 • 1) Kortbilag med præcis angivelse af placeringen og størrelsen af de enkelte områder, der udbydes i auktion, samt identifikationsnavnet for det enkelte område.

 • 2) Angivelse af, hvordan og inden for hvilken frist der kan stilles spørgsmål vedrørende auktionen.

 • 3) Angivelse af, hvordan bud skal afgives.

 • 4) Frist for at afgive bud.

Stk. 3 Miljøstyrelsen kan bestemme, at bud skal indleveres i et digitalt system, herunder i Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

§23 Indtil udløbet af fristen for at afgive bud kan Miljøstyrelsen annullere auktionen ved offentliggørelse samme sted som udbudsmaterialet.

§24 Miljøstyrelsen offentliggør senest 7 dage før udløbet af fristen for at afgive bud indkomne spørgsmål vedrørende auktionen sammen med styrelsens besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål, der stilles senere end 10 dage før fristen for at afgive bud, vil ikke blive besvaret. Offentliggørelse sker samme sted som udbudsmaterialet.

Stk. 2 Spørgsmål skal indgives på dansk i overensstemmelse med angivelserne i udbudsmaterialet.

§25 Afgivelse af bud
Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer i et udbudt område, er berettiget til at afgive bud på en auktion.

§26 Bud skal indgives til Miljøstyrelsen på den måde og inden den frist, der fremgår af det offentliggjorte udbudsmateriale. For sent afgivne bud afvises.

Stk. 2 Hvert bud skal omfatte et område.

Stk. 3 Bud skal være underskrevet. Bud, der indgives af en juridisk person, skal være underskrevet af en, der er bemyndiget til at handle på den juridiske persons vegne i dens daglige drift.

§27 Ethvert bud skal angives i danske kroner med to decimaler og skal bestå af følgende:

 • 1) Et produktionsvederlag pr. m3. Der kan ikke afgives bud på mindre end 2,50 kr. pr. m3, indeksreguleret efter 31. december 2011. Indeksreguleringen finder sted årligt på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik om den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned imellem de to forudgående år. Den indeksregulerede sats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 • 2) Den samlede mængde, der ønskes indvundet.

§28 Buddet skal for at blive taget i betragtning være ledsaget af en ansøgning om tilladelse til efterforskning udarbejdet i overensstemmelse med § 3.

Stk. 2 Ansøgningen indgår ikke i evalueringen og åbnes først efter udpegning af vinder.

Stk. 3 Ved afgivelse af bud forpligter budgiver sig til at gennemføre efterforskning i overensstemmelse med den ansøgning, der er nævnt i stk. 1, og til at stille sikkerhed inden for den frist, der er fastsat i § 31, stk. 3.

§29 Åbning af bud
Efter udløb af frist for afgivelse af bud åbner Miljøstyrelsen alle bud på samtlige auktionsområder.

Stk. 2 Miljøstyrelsen konstaterer, om formalia og bud er i overensstemmelse med §§ 26-28. Miljøstyrelsen kan afvise bud, som ikke er i overensstemmelse hermed.

Stk. 3 Miljøstyrelsen fastslår for hvert enkelt auktionsområde rangfølgen af buddene i faldende orden efter buddenes størrelse, jf. § 30.

§30 Udpegning af vinder
Et auktionsområde bliver tildelt den budgiver, der har det højeste bud i området. Som højestbydende anses den budgiver, der har afgivet det højeste bud på produktionsvederlag pr. m3. Hvis det højest budte produktionsvederlag pr. m3 er budt af flere budgivere, er højestbydende den af disse budgivere, der har budt den største mængde. Miljøstyrelsen meddeler den højestbydende i hvert område, at budgiveren har vundet auktionen. Hvis der er to eller flere højestbydende i et auktionsområde, afholdes inden 4 uger ny auktion i det pågældende område mellem disse.

Stk. 2 Miljøstyrelsen meddeler de øvrige budgivere i samme område, at de ikke har vundet auktionen.

Stk. 3 Miljøstyrelsen offentliggør vinderen samt det tilbudte produktionsvederlag pr. m3 og den budte mængde. Offentliggørelsen sker på styrelsens hjemmeside eller på Miljø- og Fødevareministeriets udbudsportal.

Stk. 4 Hvis et areal indgår i flere auktionsområder, tildeles dette areal den højestbydende i de auktionsområder, som arealet indgår i. Arealet indgår herefter kun i det område, som den højestbydende har budt på, og udgår af øvrige auktionsområder. Miljøstyrelsen meddeler i så fald vinderen af det eller de øvrige auktionsområder, at områderne ikke omfatter dette areal, med en frist for at trække buddet tilbage.

§31 Efter udpegning af vinderen af auktionen åbner og gennemgår Miljøstyrelsen vinderens ansøgning om tilladelse til efterforskning med henblik på at konstatere, om ansøgningen er fyldestgørende og i overensstemmelse med kravene i § 3.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan annullere udpegningen af vinderen, hvis dennes efterforskningsansøgning ikke opfylder de i § 3 fastsatte krav til ansøgningen. Miljøstyrelsen kan efter en konkret vurdering give ansøgeren mulighed for at supplere ansøgningen inden for en frist på 2 uger.

Stk. 3 Der kan ikke udstedes tilladelse til efterforskning i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, medmindre der er stillet sikkerhed for gennemførelse af efterforskningen, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer og bekendtgørelsens kapitel 8. Miljøstyrelsen annullerer udpegningen af vinderen, hvis denne ikke har stillet sikkerhed senest 4 uger efter at have fået meddelelse om at have vundet auktionen, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som vinderen ikke er ansvarlig for.

§32 Såfremt vinderens ret bortfalder på grund af mangler ved efterforskningsansøgningen eller manglende sikkerhedsstillelse, jf. § 31, stk. 2 og 3, eller fordi vinderen trækker buddet tilbage, jf. § 30, stk. 4, sidste pkt., tilbyder Miljøstyrelsen det pågældende område til den budgiver, der afgav det næsthøjeste bud. Accepterer denne budgiver tilbuddet, igangsætter Miljøstyrelsen den i § 31 beskrevne proces. Det er herefter denne budgivers bud, der gælder, mens den første vinders bud bortfalder.

§33 Enerettens længde i auktionsområder
Længden af en opnået eneret til efterforskning fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af tilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 1 år. Herudover fastsættes en periode på som udgangspunkt ikke over 30 dage, hvor tilladelsesindehaveren har fortrinsret til at indgive ansøgning om tilladelse til indvinding. Hvis ansøgning om indvindingstilladelse ikke er indgivet inden udløbet af eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning, bortfalder retten til området, medmindre tilladelsesindehaveren inden enerettens eller fortrinsrettens udløb har indgivet ansøgning om forlængelse. Miljøstyrelsen kan forlænge eneretten til efterforskning eller fortrinsretten til indvinding, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som tilladelsesindehaveren ikke er ansvarlig for.

Stk. 2 Længden af en opnået eneret til indvinding fastsættes på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelse, dog som udgangspunkt ikke over 10 år, hvis der ikke tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område, og 5 år, hvis der tidligere har været afholdt auktion over det pågældende område. Såfremt eneretten til efterforskning og fortrinsretten til at indgive indvindingsansøgning er fastsat til i alt mere end 1 år og 30 dage, reduceres længden af eneretten til indvinding tilsvarende, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

§34 Mængde og areal i auktionsområder
Auktionsvinderen kan ikke få tilladelse til at indvinde en mindre samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet, medmindre

 • 1) den geologiske efterforskning har dokumenteret, at der i auktionsområdet kun er en mindre mængde råstoffer til stede af den kvalitet, som ifølge efterforskningsansøgningen var målet for efterforskningen, eller at der på grund af de geologiske forhold kun kan indvindes en mindre mængde uden uforholdsmæssige omkostninger, eller

 • 2) andre hensyn, herunder hensynet til miljøet, medfører, at der kun gives tilladelse til en mindre mængde.

Stk. 2 Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Miljøstyrelsen om, at den tilladte mængde nedsættes til under den mængde, der fremgik af buddet, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. kan dokumenteres, at betingelserne i stk. 1, nr. 1, er opfyldt. Hvis indvindingsområdet herved bliver uforholdsmæssigt stort i forhold til den tilladte mængde, jf. § 15, kan Miljøstyrelsen samtidig indskrænke indvindingsområdet.

Stk. 3 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 2, videresender styrelsen relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

Stk. 4 Auktionsvinderen kan ansøge om tilladelse til at indvinde en større samlet mængde råstoffer end den, der fremgik af buddet.

Stk. 5 Når der er givet indvindingstilladelse på baggrund af auktionen, kan der kun ansøges om udvidelse af mængden inden for det indvindingsområde og den eneretsperiode, som er fastsat i tilladelsen.

§35 Indtil indvindingstilladelsen har været gældende i et år, kan tilladelsesindehaveren ansøge Miljøstyrelsen om, at indvindingsområdet indskrænkes, hvis det på baggrund af prøvesugninger og produktionsforsøg m.v. dokumenteres, at den tilladte mængde under overholdelse af de stillede vilkår kan indvindes på et mindre areal.

Stk. 2 Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse, jf. stk. 1, videresender styrelsen relevante råstofgeologiske data til GEUS, som gør dem offentligt tilgængelige.

§36 Ophør af eneretten i auktionsområder
Eneretten til et område ophører,

 • 1) når eneretsperioden til efterforskning og fortrinsretten til at ansøge om indvindingstilladelse er udløbet, uden at der er indgivet ansøgning om indvindingstilladelse eller søgt om forlængelse, jf. § 33, stk. 1, eller der er meddelt afslag på ansøgning om indvindingstilladelse,

 • 2) når eneretsperioden til indvinding er udløbet, jf. § 33, stk. 2, eller tilladelsen tilbagekaldes i henhold til § 24 i lov om råstoffer,

 • 3) når den tilladte mængde er indvundet, hvis dette sker før eneretsperiodens udløb, eller

 • 4) når tilladelsesindehaveren har meddelt Miljøstyrelsen, at vedkommende giver afkald på eneretten til området og ikke ønsker at ansøge om indvindingstilladelse eller ønsker en allerede meddelt indvindingstilladelse tilbagekaldt.

profile photo
Profilside